Bp Kazimierz Górny

List Pasterski Biskupa Rzeszowskiego zapraszający na dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

Wpisany przez Admin

List Pasterski Biskupa Rzeszowskiego

 Dziękczynienie za obecność Jana Pawła II w Rzeszowie i za beatyfikację

„Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”


Drodzy Bracia Kapłani

Umiłowani Diecezjanie –    Bracia i Siostry

 Obecny rok przynosi nam wielkie wydarzenia związane z błogosławionym  Janem Pawłem II, naszym wielkim Rodakiem.  Napełnia nas wszystkich wielka  radość i dziękczynienie za Jego wyniesienie  na ołtarze w Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz za Jego pobyt w Rzeszowie przed dwudziestu laty, kiedy to dokonał beatyfikacji  patrona diecezji bpa Józefa Sebastiana  Pelczara i  poświęcił kościół Najświętszego  Serca Pana Jezusa, który rok później ustanowił  katedrą nowej diecezji rzeszowskiej.

         Jesteśmy świadomi jak wielkiej łaski doświadczył cały świat, Polska, Podkarpacie i każdy z nas,  “łaski, która była owocem całego życia Jana Pawła II, a szczególnie jego świadectwa w cierpieniu”. Chcemy więc w wymiarze diecezjalnym dokładnie w 20 rocznicę jego pobytu w Rzeszowie 2 czerwca w godzinach popołudniowych przy rzeszowskiej Katedrze dziękować za dar Jana Pawła II oraz za dar  Jego beatyfikacji i pobytu w Rzeszowie.

  1. Dziękczynienie za pobyt w Rzeszowie i beatyfikację Patrona Diecezji

         Dwadzieścia lat temu, 2 czerwca 1991 r. w czasie IV Pielgrzymki do naszej Ojczyzny, której hasłem były słowa „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”, przy  kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie stanął Następca św. Piotra.  Wielu z nas nosi w sercu i pamięci to wydarzenie.  Zgromadziło się wówczas ponad 500 tysięcy wiernych, którzy z wielką wiarą uczestniczyli w Eucharystii, w czasie której Jan Paweł II beatyfikował  Józefa Sebastiana Pelczara, patrona naszej Diecezji, a później konsekrował kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa.

         Mówił wówczas Papież do nas wszystkich: “Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca” (Mt 7,21).  W dzisiejszym uroczystym dniu Kościół przemyski, a w szczególności miasto Rzeszów […]raduje się w sposób szczególny, gdy wyniesienie na ołtarze błogosławionego Józefa Sebastiana odnawia i umacnia we wszystkich tę nadzieję. Oto człowiek, który “spełniał wolę Boga” – nie tylko mówił: “Panie, Panie”, ale spełniał wolę Ojca, tak jak tę wolę objawił nam Jezus Chrystus. Jak ukazał ją swoim własnym życiem i swą Ewangelią.

         Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do królestwa niebieskiego. Są to ludzie – tacy jak każdy z nas – którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli. Ludzie, którzy życie swoje budowali na skale, na opoce, jak to głosi psalm dzisiejszej liturgii: na skale,  a nie na lotnym piasku (por. Ps 31[30],3-4). Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu. Wyraża się w przykazaniach Dekalogu. Wyraża się w całej Ewangelii, zwłaszcza w Kazaniu na górze, w ośmiu błogosławieństwach.

         Święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już w samej tej nazwie zawarte jest wzywanie Imienia Pańskiego. Drugie przykazanie Boże powiada: “Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno”. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim. “Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!” (…), lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca” (Jan Paweł II, Homilia w Rzeszowie, 1991).

         Gdy przeżywamy 20. rocznicę tego spotkania uświadamiamy sobie jak wielkie znaczenie miały te słowa przez lata organizacji diecezji, działania parafii, ruchów i stowarzyszeń. Jak ogromną rolę odegrał przykład i wstawiennictwo  św. Józefa Sebastiana Pelczara, który jest patronem i opiekunem wszystkich najważniejszych dzieł diecezji.  Te słowa Jana Pawła II pozostają także dziś bardzo aktualnym wezwaniem dla nas wszystkich, byśmy byli chrześcijanami naprawdę, nie byle jakimi, byśmy nasze życie budowali na skale,  na słowie Bożym, Dekalogu, Kazaniu na górze, przykazaniach i błogosławieństwach, ale przede wszystkim na Chrystusie. Józef Sebastian Pelczar budował dom swego ziemskiego życia i powołania przede wszystkim na Chrystusie. Na nim budował swoje życie także błogosławiony Jan Paweł II. Chcemy o tym pamiętać i uczcić 20 rocznicę spotkania z Janem Pawłem II, a nade wszystko  chcemy być wierni wezwaniu, “aby dom naszego życia – osób, rodzin, narodu i społeczeństwa – pozostawał “utwierdzony na skale” (por. Mt 7,25).

 Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

         Obecny rok przyniósł nam największą radość przez fakt beatyfikacji w Rzymie Jana Pawła II. Oczekiwaliśmy na to wydarzenie z wielką niecierpliwością. Wielu z nas uczestniczyło w Rzymie, gdzie zgromadzili  się bardzo liczni pielgrzymi ze wszystkich stron świata, a szczególnie wielu z Polski, w tym także z naszej Diecezji. Niedziela Miłosierdzia Bożego, 1 maja, została wybrana na dzień beatyfikacji Jana Pawła II, ponieważ on ustanowił Święto Miłosierdzia, w wigilię tej niedzieli odszedł  do domu Ojca, a także dlatego, że dzień ten rozpoczynał maj, miesiąc maryjny, tak drogi papieżowi Polakowi, który zawsze mówił: “Totus Tuus”.

         Z wielką wdzięcznością spoglądamy w kierunku Ojca Świętego Benedykta XVI, przez wiele lat najbliższego współpracownika naszego Papieża, który dokonał aktu beatyfikacji. Benedykt XVI podkreślił w homilii, że “Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą  mocną i wielkoduszną wiarę apostolską, którą  otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego”. Przypomniał nam wszystkim, że Chrystus pozwolił Janowi Pawłowi II służyć wielkiej sprawie w ciągu wszystkich lat pontyfikatu”.  Wyraził  to już podczas swej pierwszej uroczystej Mszy świętej na placu św. Piotra w niezapomnianych słowach: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. “Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. Jeszcze bardziej dosadnie: przywrócił nam siłę wiary w Chrystusa, gdyż jest on Redemptor hominis, odkupicielem człowieka, co stało się tematem jego pierwszej encykliki i nicią przewodnią pozostałych” (Benedykt XVI, Homilia beatyfikacyjna, Rzym 2011).

         Warto podkreślić świadectwo osobiste Benedykta XVI  o latach współpracy z Janem Pawłem II: “Zawsze uderzał mnie i budował przykład jego modlitwy: zanurzał się w spotkaniu z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności jego posługiwania. A potem świadectwo jego cierpienia: Pan pozbawiał go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą, zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka pokora zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, pozwoliła mu dalej prowadzić Kościół i dawać światu jeszcze bardziej wymowne przesłanie, i to w czasie, gdy topniały jego siły fizyczne. W ten sposób doskonale zrealizował on powołanie każdego kapłana i biskupa: bycia jednym z Chrystusem, z Tym, którego codziennie przyjmuje i ofiaruje w Eucharystii. Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu Bożego” (Benedykt XVI, Homilia beatyfikacyjna, Rzym 2011).

 Nie lękajmy się być chrześcijanami naprawdę

         Mamy świadomość, że beatyfikacja Jana Pawła II stawia przed nami wielkie zadanie bycia  chrześcijanami naprawdę, a nie byle jakimi   w rodzinach, na którym szczególnie zależało Papieżowi, w trosce o dzieci, o wierność małżeńską o dobre przeżywanie młodości. Wiemy, że Jan Paweł II ciągle jest dla nas wezwaniem do troski o Kościół, o naszą wiarę,  o wiarę przyszłych pokoleń, o krzyż i Ewangelię obecną w kulturze, w życiu społecznym i politycznym.  Pamiętamy wołanie Jana Pawła II w trosce o ojczyznę, byśmy całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością  i abyśmy nigdy nie zwątpili, i nie znużyli się, i nie zniechęcili, i byśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

         Wiemy, że dzieło Jana Pawła II, jego nauczanie, świadectwo życia wymaga ciągłego przypominania, zgłębiania i życia nim. Ufamy, że istniejący  w Rzeszowie Instytut Jana Pawła II oraz   Instytut Teologiczno – Pastoralny im. św. J. S. Pelczara, będą jeszcze bardziej troszczyć się o gromadzenie i zgłębianie nauczania  Jana Pawła II. A powstały na błoniach przy Katedrze Park Papieski, będzie na pokolenia czytelnym znakiem i świadectwem, że tutaj był kiedyś Papież. Radujemy się, że istnieje  wiele szkół, które przybrały imię Jana Pawła II, że powstają pomniki,  kościoły pod wezwaniem bł. Jana Pawła II. Radujemy się także, że fundacja “Lumen et spes” wspierająca Miasto w zagospodarowaniu Parku Papieskiego podjęła inicjatywę  elementu rzeźbiarskiego, celem upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Rzeszowie. Najbardziej jednak cieszą nas żywe pomniki Jana Pawła II, którymi są rodziny wierne Chrystusowi, dzieci rodzące się w rodzinach, mimo trudnej sytuacji materialnej, Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierające zdolną młodzież pochodzącą z ubogich rodzin poprzez stypendia, a także wiele innych dzieł i dobrych czynów, odejmowanych w łączności z naszym Wielkim Rodakiem.

         Uroczystość dziękczynienia, którą będziemy przeżywać   w czwartek, 2 czerwca niech zgromadzi nas bardzo licznie przy rzeszowskiej Katedrze.  Zapraszam bardzo serdecznie i gorąco  wszystkich kapłanów – niech to będzie nasz dzień świętości życia, zgromadzenie kapłanów wokół Jana Pawła II. Zapraszam osoby dorosłe, członków ruchów i stowarzyszeń katolickim, jak Akcja Katolicka, Ruch Domowego Kościoła, Zespoły Caritas, ale także posłów, senatorów, władze samorządowe wszystkich szczebli, nauczycieli i  strażaków. Zapraszam gorąco kombatantów, poczty sztandarowe, służby mundurowe, władze i pracowników uczelni i wszystkich, którym bliski jest Jan Paweł II. Niech nie braknie przy Katedrze także młodzieży naszej diecezji: zapraszam z całego serca członków  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, studentów, harcerzy, młodzież ze Strzelca i wszystkich młodych, których tak umiłował Jan Paweł II, mówiąc pod koniec życia: “szukałem was całe życie, a teraz przyszliście do mnie”.  Zapraszam dzieci z rodzicami, uczniów szkól i nauczycieli, nie tylko ze szkół noszących imię Jana Pawła II.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00 Kongresem misyjnym, czyli  spotkaniem dziecięcych zespołów misyjnych z całej diecezji.  Następnie o  godz. 17.00 młodzież zaprezentuje program słowno – muzyczny, przypominający osobę i dzieło Jana Pawła II oraz jego pobyt w Rzeszowie.  O godz. 18.00 rozpocznie Msza św. pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, z udziałem Arcybiskupa Lwowa i innych Biskupów, homilię wygłosi Ks. Abp Edward Nowak z Rzymu, nasz Rodak. Po Mszy św. do 21.00 młodzież zaprasza chętnych, do dziękczynienia Bogu z Janem Pawłem II.

Bądźmy razem 2 czerwca przy rzeszowskiej Katedrze, by wyśpiewać wielkie “Te Deum” (Ciebie Boga wysławiamy) oraz by prosić Boga przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II o wiarę, nadzieję i miłość dla każdego z nas w trosce o swoją świętość o nasze rodziny, Kościół i Ojczyznę, byśmy byli prawdziwymi  chrześcijanami i wszystko budowali na skale, którą jest Chrystus.

                                                                                                                        Z  serdecznym błogosławieństwem

+Kazimierz Górny

Biskup Rzeszowski

 

 

W Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Rzeszów,  9 maja 2011 r.