Kuria

Archiwum Diecezjalne

Wpisany przez Admin

ARCHIWUM DIECEZJALNE

ul.  Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów

tel. 17 852 44 19

e-mail: archiwum@diecezja.rzeszow.pl

Archiwum czynne w poniedziałki w godz. 10.00-13.00 i od 14.00-16.00.

Udostępnianie zbiorów po wcześniejszej konsultacji telefonicznej

tel. 17 8524419

Motyka AndrzejDyrektor:

Ks. dr Andrzej Motyka, EC, 63, Manasterz, 88, archiwista od 99, tel. 698 61 41 77, e-mail: amotyka@rzeszow.opoka.org.pl

************

STATUT  ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W RZESZOWIE

1. Postanowienia ogólne

  § 1

 Diecezja rzeszowska, zgodnie z wymogami KPK kan. 491 § 2, posiada własne archiwum, określane jako historyczne, które nosi nazwę: Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie.

§ 2

Archiwum Diecezjalne stanowi własność Diecezji rzeszowskiej, funk­cjonuje w jej strukturach oraz podlega Biskupowi rzeszowskiemu, jako wła­dzy nadrzędnej.

§ 3

Archiwum gromadzi dokumentację dotyczącą działalności struktur Ko­ścioła lokalnego.

§ 4

Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie jest odrębną instytucją diecezjalną o charakterze naukowo-kulturalnym. Kieruje się niniejszym Statutem oraz załączonym do niego Regulaminem.

§ 5

Materialne funkcjonowanie Archiwum diecezjalnego zabezpiecza Kuria diecezjalna w Rzeszowie.

2. Cel i zadania

Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie realizuje następujące zadania:

 1. Przechowuje, zabezpiecza i konserwuje posiadane akta.
 2. Porządkuje i rejestruje akta, inwentaryzuje je i opracowuje naukowo.
 3. Zajmuje się, w porozumieniu z władzami diecezjalnymi, brakowaniem akt.
 4. Udostępnia materiały archiwalne organom władzy diecezjalnej oraz oso­bom i instytucjom kościelnym, naukowym i innym w granicach przewi­dzianych przez prawo kościelne i regulamin Archiwum.
 5. Sprawuje nadzór nad przechowywaniem dokumentacji archiwalnej w urzędach kurialnych oraz w archiwach parafialnych, dekanalnych i ar­chiwach innych instytucjach kościelnych w diecezji.
 6. Poszerza własne zasoby nabytkami z terenu diecezji.
 7. Prowadzi własne badania naukowe i publikuje ich wyniki.

§ 7

Dla należytego wypełnienia swych zadań Archiwum posiada magazyn, zawierający właściwe zbiory oraz pracownię naukową wraz z księgozbiorem podręcznym.

III. Zasób archiwalny

Zbiory Archiwum diecezjalnego w Rzeszowie składają się z:

 1. Archiwaliów wytworzonych przez instytucje i urzędy kościelne na terenie Diecezji rzeszowskiej.
 2. Archiwaliów dotyczących obecnego terenu Diecezji rzeszowskiej (głów­nie akta parafialne), wytworzonych przez Kurie diecezjalne w Przemyślu i Tarnowie.
 3. Zbiorów archiwów dekanalnych i parafialnych.
 4. Archiwaliów instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apo­stolskiego oraz klasztorów i domów zakonnych z terenu Diecezji.
 5. Archiwaliów organizacji i stowarzyszeń katolickich, ruchów katolickich i grup duszpasterskich.
 6. Zbiorów kartograficznych, fotograficznych i filmowych oraz zapisów na nowoczesnych nośnikach pamięci, związanych z dziejami Diecezji rze­szowskiej.
 7. Ukazujących się na terenie diecezji czasopism katolickich, plakatów i ulotek o tematyce religijnej oraz opracowań niepublikowanych, dotyczą­cych Diecezji rzeszowskiej.

§ 9

Archiwum powiększa swe zasoby przez przejmowanie akt nowszych z archiwum bieżącego Kurii diecezjalnej i jej agend, Sądu diecezjalnego, z archiwów kapitulnych, dekanalnych i parafialnych, z archiwów instytucji kościelnych oraz archiwów organizacji i stowarzyszeń katolickich.

§ 10

Zasady przekazywania archiwaliów do archiwum historycznego:

 1. Agendy Kurii diecezjalnej oraz organizacje i stowarzyszenia katolickie przekazują swe akta po upływie 10 lat od ich zamknięcia.
 2. Instytucje, organizacje i stowarzyszenia kościelne przekazują swe archiwa w przypadku zaprzestania swej działalności.
 3. Sąd diecezjalny przekazuje akta, które zostały zamknięte przed 30 laty.
 4. Archiwa parafialne przekazują wierzytelne odpisy ksiąg metrykalnych za każdy zamknięty rok, w terminie do 15 lutego roku następnego.
 5. Archiwa dekanalne i parafialne przekazują wszystkie akta po upływie 100 lat od ich wytworzenia.
 6. Przejmowanie archiwaliów należy do uprawnień dyrektora archiwum.

§ 11

Archiwum może przejmować na własność bądź w formie depozytu ar­chiwa i zbiory kościelnych i niekościelnych osób prawnych oraz osób pry­watnych

IV. Organizacja Archiwum

§ 12

Na czele Archiwum diecezjalnego stoi dyrektor, którego mianuje Biskup diecezjalny

§ 13

Dyrektor sprawuje bezpośredni zarząd nad instytucją, a w szczególności:

 1. Reprezentuje Archiwum na zewnątrz.
 2. Współpracuje z instytucjami kościelnymi na terenie diecezji.
 3. Odpowiada za całość i należyty stan zbiorów.
 4. Kieruje bieżącymi pracami Archiwum.
 5. Kieruje pracownią naukową i zarządza podręcznym księgozbiorem.
 6. Prowadzi kancelarię własną Archiwum.
 7. Troszczy się o powiększanie zbiorów archiwalnych poprzez pozyskiwanie oraz zakup archiwaliów, czasopism i książek specjalistycznych…itp.

§ 14

Dyrektorowi Archiwum podlegają zatrudnieni w tej instytucji pracownicy.

§ 15

Archiwum używa podłużnej pieczęci z godłem i napisem w otoku: Ar­chiwum Diecezjalne w Rzeszowie. Ponadto posługuje się pieczęcią podłuż­ną, zawierającą jej nazwę i adres.