Kuria

Diecezjalny Ojciec Duchowny

Wpisany przez Admin

DIECEZJALNY OJCIEC DUCHOWNY

Ks. mgr Wiesław Rafacz, RM, diecezjalny ojciec duchowny od 15, zam. ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, tel. 606 366 750.

Ks. mgr Artur Progorowicz,  ojciec duchowny od 15, zam. Ustrobna 3, 33-406 Odrzykoń, tel. 791 588 875

 


 I Synod Diecezji Rzeszowskiej

STATUS I ZADANIA DIECEZJALNEGO I DEKANALNEGO OJCA DUCHOWNEGO KAPŁANÓW

 1. Osobą odpowiedzialną za wspieranie kapłanów w nieustannym pogłę­bianiu życia duchowego jest ustanowiony przez Biskupa rzeszowskiego diecezjalny ojciec duchowny.
 2. Diecezjalny ojciec duchowny wchodzi w skład Rady programowej ds. formacji stałej i wraz z nią wspomaga Biskupa diecezjalnego w przedsięwzię­ciach ułatwiających kapłanom „bycie kapłanami i realizowanie swego kapłań­stwa w duchu i na wzór Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza” (por PDV 73).
 3. Kadencja posługi diecezjalnego ojca duchownego trwa 5 lat. Decyzją Biskupa diecezjalnego może być skrócona lub przedłużona.
 4. Do podstawowych zadań diecezjalnego ojca duchownego należy:
  • Inspirowanie systematycznych działań mających na celu pogłębianie życia duchowego księży.
  • Organizowanie części ascetycznych spotkań formacyjnych o charakterze diecezjalnym lub rejonowym, jak rejonowe dni skupienia w adwencie i w wielkim poście i inne.
  • Posługa kapłanom w konfesjonale według ich osobistego wyboru i ustale­nia czasu z zainteresowanymi.
  • Inspirowanie i koordynowanie działalności dekanalnych ojców duchow­nych, poprzez organizowanie spotkań i kontakty osobiste oraz zapewnie­nie materiałów i pomocy z dziedziny formacji duszpasterzy.
  • Otoczenie opieką prezbiterów znajdujących się w trudnych sytuacjach, a w przypadkach konfliktowych pełnienie roli mediatora na życzenie stron.
  • Otaczania troską tych kapłanów, których więź z kapłaństwem osłabła lub została zerwana.
  • Troska o kapłanów starszych i chorych.
  • Współpraca z diecezjalnym duszpasterzem powołań w trosce o budzenie nowych powołań do służby Bożej;
  • Uczestniczenie w ogólnopolskich spotkaniach odpowiedzialnych za formację.
 5. Diecezjalnego ojca duchownego kapłanów wspomaga w pracy i zastę­puje w razie potrzeby wyznaczony przez Biskupa diecezjalnego pomocniczy ojciec duchowny.
 6. Na poziomie dekanalnym szczególną troskę rozwój życia duchowego kapłanów we współpracy z dziekanami i wicedziekanami pełnią dekanalni ojcowie duchowni.
 7. Dekanalnych ojców duchownych wybiera Biskup diecezjalny spośród wyłonionych w tajnych wyborach w dekanacie dwóch kandydatów.
 8. Do głównych zadań dekanałnego ojca duchownego należy:
  • Wspieranie życia duchowego prezbiterów dekanatu i mobilizacja do mo­dlitwy kapłanów za siebie nawzajem.
  • Przygotowanie i organizacja we współpracy z księżmi dziekanami i diece­zjalnym ojcem duchownym dekanalnych i między dekanalnych dni sku­pienia dla kapłanów.
  • Organizowanie części ascetycznej dekanalnych kongregacji i spotkań formacyjnych poprzez czuwanie nad ich liturgiczno-modlitewnym kształ­tem i głoszenie konferencji.
  • Posługa kapłanom dekanatu w sakramencie pojednania oraz stworzenie możliwości korzystania z kierownictwa duchowego.
  • Troska o współbraci dekanalnych przeżywających trudności.
  • Otaczanie duchową opieką i posługą chorych kapłanów – zwłaszcza ter­minalnie, pomagając im – we współpracy z dziekanem – w wywiązaniu się z ciążących na chorym zobowiązań stypendialnych, materialno- socjalnych względem pracowników, oraz sakramentalnym przygotowaniu na spotkanie z Bogiem w tajemnicy śmierci.
  • Troska o dobre imię i pamięć o zmarłych kapłanach wyrażaną w modli­twie i ofierze Mszy św. za nich, zwłaszcza z okazji rocznicy śmierci oraz w miesiącu listopadzie.
  • Redagowanie nekrologów zmarłych kapłanów dekanatu.
  • Dbanie we współpracy z wicedziekanem o duchowe i godne obchodzenie jubileuszy kapłańskich w dekanacie.
  • Wspieranie dzieła powołań w dekanacie, inspirowanie kapłanów do od­powiedzialności za alumnów diecezjalnych i zakonnych, przebywających w parafiach podczas wakacji i praktyk duszpasterskich,
  • Wspomaganie w dekanacie działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Wyż­szego Seminarium Duchownego Rzeszowie.
  • Być stałym orędownikiem i rzecznikiem modlitwy za kapłanów i klery­ków i o powołania kapłańskie w ramach spotkań z kapłanami i wiernymi świeckimi.
  • Udział w spotkaniach organizowanych przez diecezjalnego ojca duchownego.

Ojcowie duchowni: diecezjalny i dekanalni, wspierając kapłanów w ich rozwoju duchowym w znaczącym stopniu przyczyniają się do wzrostu świętości prezbiterów i skuteczności ich posługi.

 

Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 212-213.