Stowarzyszenia

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Wpisany przez Admin

Dzielo Biblijne im. Jana Pawła II w diecezji rzeszowskiej troszczy się o formacje biblijną diecezjan. Czyni to poprzez:

 • prowadzenie studium biblijnego
 • konkursy biblijne
 • tydzień biblijny
 • organizowanie niedzieli biblijnej
 • inne formy animacji biblijnej

Za Dzieło Biblijne Diecezji Rzeszowskiej odpowiedzialny jest ks. dr Marek Dzik, moderator diecezjany od 2006 r.

Dzieło Biblijne ma swoją siedzibę w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie, przy ul. Witolda 11a.

Adres strony WWW Dzieła Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej

http://rzeszow.biblista.pl/

naglowek


Co to jest Dzieło Biblijne im. Jan Pawła II?

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawna w Rzeczpospolitej Polskiej.

Jaki jest cel Dzieła Biblijnego?

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świetego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowosci i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Jakie jest hasło Dzieła Biblijnego i co ono oznacza?

Hasłem są słowa z dziewiatego rozdziału Ksiegi Mądrości nawiązujące do zaistnienia świata i człowieka: „Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem” bedące fragmentem wersetu rozpoczynajacego modlitwę. Natchniony autor wychwala Stwórcę człowieka, który został obdarzony władzą nad światem, i prosi o madrość „która tron dzieli” z Bogiem. Postrzega ją jako konieczną, by poznać Boże zamysły, gdyż człowiek jej pozbawiony jest słaby, jego myślenie zawodne i pozwalające z trudem poznawać rzeczy ziemskie, nie mówiąc o niebiańskich. Ona zaś niesie poznanie nie tylko tego, co stworzone, ale także woli Bożej oraz samego Boga działajacego i tego, co jest mu przyjemne. W świetle Objawienia w Nowym Przymierzu odkrywa się głebszy sens powyzszego wersetu. Bowiem zarówno stwórcze „słowo” jak i „mądrość” okazują się być Słowem, które na „poczatku było u Boga i Bogiem było”, przez które „świat stał się”, i które „przyszło do swojej własności”. Wszystkim, którzy „Je przyjęli” wierząc, że zostalo posłane przez Ojca, „dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi” – nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie Jednorodzonym Synu Bożym (J 1,1.10b, 11a,12).

Jak było i jest organizowane Dzieło Biblijne?

We wrześniu 2003 ks. abp Marian Gołębiewski, jako przewodniczący Sekcji Biblijnej w Komisji Nauki Wiary w Konferencji Episkopatu Polski, zlecił ks. prof. Henrykowi Witczykowi podjęcie prac mających na celu opracowanie statutu i powołanie do istnienia Dzieła Biblijnego w Polsce. KEP na 332 zebraniu plenarnym (w dniu 17 i 18 czerwca 2005) zatwierdziła statut Dzieła Biblijnego na okres trzech lat. We wrześniu 2005 roku w Łowiczu odbyło się zebranie założycielskie, na którym wybrano przewodniczącego DB (ks. prof. Henryk Witczyk) oraz pozostałych członków zarządu (ks. dr hab Krzysztof Bardski, ks. prof. Stanisław Hałas, ks. dr Artur Malina, ks. dr hab. Zdzisław Pawłowski). Elekcje zostały zatwierdzone przez KEP obradującą we Wrocławiu w dniu 25 września 2005. Dnia 17 listopada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwik Dorn wydał rozporządzenie o nadaniu DB “erygowanemu przez Konferencję Episkopatu Polski” osobowości prawnej (rozporządzenie zostało ogłoszone 9 grudnia 2005 w “Dzienniku Ustaw” nr 241 poz. 2031 z datą wejścia w życie i obowiązywania od 24 grudnia 2005). Pierwsze spotkanie zarządu DB odbyło się 2 stycznia 2006 w Warszawie. Ustalono na nim m. in. najwazniejsze kierunki działań. 30 stycznia na posiedzeniu plenarnym KEP Przewodniczący DB wraz z ks. abpem Marianem Gołębiewskim zwrócili się do wszystkich biskupów diecezjalnych z prośbą (także pisemną) o ustanawianie DB w diecezjach oraz powoływanie moderatorów diecezjalnych (ich zastępców i współpracowników). W odpowiedzi wszyscy ordynariusze diecezjalni ustanowili struktury Dzieła i powołali moderatorów w swoich diecezjach. Dnia 8 kwietnia – w pierwszą rocznicę pogrzebu sługi Bożego Jana Pawła II – odbył sie Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Aktualnie podejmowane działania Stowarzyszenia zmierzają do ustalenia wspólnych form działania w diecezjach, zorganizowania formacji biblijnej kandydatów na członków DB (animatorów w diecezjach i parafiach), nawiazania współpracy z istniejacymi juz w Polsce ośrodkami apostolstwa biblijnego, wydawnictwami i prasą, zorganizowania redakcji strony internetowej. Na 8 kwietnia 2006 planowany jest Pierwszy Ogolnopolski Zjazd Członków Załozycieli i Moderatorów Diecezjalnych DB.

Gdzie można znaleść więcej podstawowych informacji o Dziele Biblijnym: jego celach, środkach działania, członkach, i strukturze?

Więcej informacji można znaleść w podanym poniżej statucie. Zachęcamy także do lektury rozmowy z przewodniczącym DB ks. Henrykiem Witczykiem: ROZMOWA

STATUT

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”

Rozdział I: Postanowienia ogólne

Art. 1

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”, w dalszej części Statutu zwane Dziełem lub Stowarzyszeniem, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski i jako takie podlega odpowiednim przepisom prawa kanonicznego, w szczególności zaś kan. 298-320 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Konferencja Episkopatu Polski posiada w stosunku do „Dzieła Biblijnego” wszystkie uprawnienia, jakie prawo kanoniczne przewiduje dla władzy, o której w kan. 312 § 1.

Art. 2

1. Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „Dzieło Biblijne”.

Art. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

Art. 4

1. „Dzieło Biblijne” erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski, posiada kanoniczną publiczną osobowość prawną i podlega nadzorowi władzy kościelnej, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

2. „Dzieło Biblijne” posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5

„Dzieło Biblijne” jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Jako organizacja kościelna nie podlega przepisom ustawy państwowej – prawo o stowarzyszeniach.

Art. 6

Delegatem Konferencji Episkopatu Polski dla Dzieła, jest każdorazowy Przewodniczący Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Art. 7

1. Stowarzyszenie, jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim, może działać na terenie poszczególnych diecezji za zgodą biskupa diecezjalnego.

2. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, biskup diecezjalny może ustanowić moderatora diecezjalnego Dzieła – jako swego delegata.

Art. 8

Dla pełniejszego realizowania swojej misji, Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach – krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział II: Cele i środki działania

Art. 9

Celem Dzieła jest pogłębianie rozumienia Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej.

Art. 10

Swoje cele i zadania Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

 1. opracowywanie komentarzy do Pisma Świętego, uwzględniających potrzeby duszpasterskie, głównie w zakresie katechizacji i praktyki lectio divina;

 2. organizowanie konferencji, zebrań, warsztatów, zjazdów, kursów, sympozjów, konwersatoriów, dni skupienia i rekolekcji;

 3. organizowanie ogólnopolskiego spotkania w formie kongresu;

 4. organizowanie wystaw, konkursów i olimpiad biblijnych;

 5. współpracę z katolickimi ośrodkami apostolstwa biblijnego, z osobami i instytucjami popularyzującymi wiedzę biblijną w mediach i na polu działalności wydawniczej oraz
  z organizatorami pielgrzymek do Ziemi Świętej;

 6. współpracę ze szkołami, wyższymi uczelniami katolickimi oraz naukowymi stowarzyszeniami o inspiracji chrześcijańskiej;

 7. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, a w niej między innymi takich rubryk jak: Szkoła Słowa Bożego (lectio divina), odpowiedzi na pytania związane z Biblią, recenzje najnowszych publikacji o tematyce biblijno-teologicznej;

 8. działalność szkoleniową w zakresie języków biblijnych i innych nauk biblijnych;

 9. działalność wydawniczą.

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia

Art. 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby duchowne, które otrzymały zgodę swojego ordynariusza i osoby świeckie.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków – moderatorów, członków zwyczajnych, członków honorowych i wspomagających.

Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Art. 12

Członkowie – moderatorzy, w dalszej części zwani moderatorami, to osoby posiadające wykształcenie biblijne, co najmniej licencjat w zakresie nauk biblijnych lub teologii biblijnej, które pragną realizować cele Stowarzyszenia w swoich diecezjach – za zgodą i we współpracy z biskupem diecezjalnym.

Art. 13

Członkami zwyczajnymi mogą zostać:

osoby, które ukończyły studia z zakresu teologii oraz

osoby, które po zgłoszeniu moderatorowi w swojej diecezji akcesu do Stowarzyszenia, ukończą kurs wiedzy biblijnej.

Art. 14

1. Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla krzewienia duchowości i kultury biblijnej, a także dla samego Dzieła przez pracę lub ofiarność na jego rzecz.

2. W poczet członków honorowych na wniosek Zarządu, przyjmuje Walne Zebranie.

Art. 15

Członkami wspomagającymi mogą zostać osoby, które zadeklarują na piśmie gotowość samodzielnego pogłębiania wiedzy biblijnej w celu wykorzystywania jej w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym oraz zgłoszą swój akces do Stowarzyszenia i zadeklarują uiszczenie rocznej składki.

Art. 16

1. Członek – moderator ma obowiązek:

organizować pracę apostolatu biblijnego, w tym nowych jego form;

przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członek – moderator ma prawo:

głosu czynnego i biernego;

aktywnego udziału w ogólnopolskich i diecezjalnych kongresach, sympozjach, konferencjach, pielgrzymkach biblijnych;

korzystania ze środków finansowych Dzieła dla realizacji jego celów statutowych.

Art. 17

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

aktywnie współpracować z moderatorem;

troszczyć się o poziom swej formacji biblijnej, między innymi przez udział w kursach biblijnych organizowanych przez Stowarzyszenie;

przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo do:

udziału w ogólnopolskich i diecezjalnych kongresach, sympozjach, konferencjach itp.;

korzystania ze środków finansowych Dzieła dla realizacji jego celów statutowych.

Art. 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

śmierci członka;

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;

skreślenia z listy członków z powodu niewyjaśnionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich;

wydalenia ze Stowarzyszenia.

2. Członek Stowarzyszenia podlega wydaleniu z Dzieła w przypadku:

a) odstąpienia od wiary katolickiej;

b) w sytuacji ekskomuniki nałożonej wyrokiem lub zadeklarowanej;

c) postępowania lub prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia.

3. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu Zarządu. Wydalenie członka, o którym mowa w ust. 2, Zarząd stwierdza uchwałą.

 

Rozdział IV: Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

Art. 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków – moderatorów i członków zwyczajnych,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 20

Kadencja wszystkich władz Dzieła trwa 3 lata.

Art. 21

1. Walne Zebranie członków – moderatorów i członków zwyczajnych zwołuje Zarząd raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy 1/3 ogółu członków – moderatorów lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.

2. Do zadań Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków działania Dzieła;

 2. wybór spośród członków – moderatorów: Przewodniczącego Zarządu, członków Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej;

 3. przyjmowanie do Stowarzyszenia członków honorowych zgłoszonych przez Zarząd;

 4. udzielanie absolutorium Zarządowi;

 5. uchwalanie projektu zmian Statutu Stowarzyszenia.

3. Obradom Walnego Zebrania przewodniczy jego członek, wybrany przez zebranie, zwykłą większością głosów.

4. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 20% uprawnionych, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Art. 22

1. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie. Wybór członków Zarządu i Przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej, następuje w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

2. Wybrany Przewodniczący obejmuje swą funkcję po zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski. Do czasu zatwierdzenia funkcję przewodniczącego pełni dotychczasowy przewodniczący.

3. W razie słusznej przyczyny Konferencja Episkopatu Polski może odwołać Przewodniczącego i ustanowić pełnomocnika, aby w jej imieniu kierował przejściowo Stowarzyszeniem (kan. 318).

4. Funkcje i zadania w Zarządzie – jego członkowie, ustalają we własnym gronie (zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz, członek).

Art. 23

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;

b) przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwał o utracie członkostwa;

c) uzgadnianie z Przewodniczącym Sekcji Biblijnej w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski głównych nurtów działania Stowarzyszenia w celu harmonijnego współdziałania z ogólnopolskim programem duszpasterskim, ogólnopolskimi inicjatywami i uroczystościami kościelnymi;

d) składanie Konferencji Episkopatu Polski, za pośrednictwem Przewodniczącego Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

e) zwoływanie Walnego Zebrania;

f) powoływanie zespołów zadaniowych;

g) podejmowanie decyzji w sprawach wydawniczych;

h) zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia.

2.. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości jego członków.

Art. 24

1. Przewodniczący Zarządu:

a) reprezentuje Zarząd i Stowarzyszenie w kraju i za granicą;

b) kieruje pracami Zarządu zgodnie ze Statutem;

c) podpisuje dokumenty Dzieła, w tym finansowe, w zakresie zwykłego zarządu.

2. Ta sama osoba, może pełnić nieprzerwanie funkcję przewodniczącego przez trzy kolejne kadencje.

Art. 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków – moderatorów, wybranych przez Walne Zebranie z zachowaniem zasady zapisanej w art. 22 ust. 1.

 2. Komisja Rewizyjna:

 1. ocenia i sporządza sprawozdanie z działalności Zarządu;

 2. wnioskuje o udzielenie absolutorium przez Walne Zebranie dla Zarządu.

Art. 26

Zarząd może zatrudniać pracowników do obsługi administracji i księgowości.

Rozdział V: Majątek Stowarzyszenia

Art. 27

1. Dzieło ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych i otwierania kont bankowych.

2. Środki, na realizację celów statutowych, pochodzą:

 1. ze składek członkowskich;

 2. z subwencji, dotacji i darowizn osób fizycznych i prawnych;

 3. z dobrowolnych ofiar i zbiórek;

 4. z własnej działalności wydawniczej, gospodarczej, szkoleniowej.

Art. 28

1. Zaciąganie zobowiązań, dysponowanie środkami finansowymi i zawieranie umów majątkowych przekraczających zwykły zarząd, wymaga podpisu Przewodniczącego i Skarbnika lub Przewodniczącego i członka Zarządu – działających wspólnie. W razie przeszkody po stronie Przewodniczącego – podpis składa Wiceprzewodniczący i Skarbnik lub Wiceprzewodniczący i członek Zarządu.

2. Na zadysponowanie majątkiem Stowarzyszenia przekraczającym kwotę 20.000 PLN, wymagana jest zgoda Zarządu.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej może określić regulamin opracowany przez Zarząd, który musi respektować obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział VI: Przepisy końcowe

Art. 29

1. Statut Dziełu Biblijnemu nadaje, wprowadza w nim zmiany i uzupełniania Konferencja Episkopatu Polski.

2. Inicjatywę zmian Statutu posiada Walne Zebranie oraz Zarząd.

3. Walne Zebranie może uchwalić projekt zmian większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

Art. 30

Regulaminy uchwalane przez Zarząd, o których mowa w art. 28 ust. 3, muszą być zgodne ze Statutem i nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.

Art. 31

1. Przekształcenie lub likwidacja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, należy do Konferencji Episkopatu Polski.

2. W przypadku likwidacji Dzieła, którą przeprowadza Zarząd, o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji decyduje Konferencja Episkopatu Polski.

332 zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski
obradujące w Warszawie w dniach 17 i 18 czerwca 2005 r.,
nadało „Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II” Statut na czas określony – trzech lat.
 
/ze strony www: http://biblista.pl