Instytucje Muzeum

Muzeum Diecezjalne

Wpisany przez Admin

Muzeum Diecezjalne w Rzeszowiebatory-pawel

Adres: ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
tel. 17 853 56 53
e-mail: muzeum@diecezja.rzeszow.pl

Czynne w poniedziałki od 14.00 do 16.00;  czwartki i piątki w godz. 9.00-13.00

Muzeum można również zwiedzać w innych terminach, po uzgodnieniu telefonicznym z księdzem dyrektorem.

Dyrektor Muzeum: ks. mgr Paweł Batory, zam. ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, tel. 509 528 779, e-mail:  batory.pawel@gmail.com.

Historia jest nauczycielką życia. Można jej uczyć się w wielu miejscach, ale jednymi z najważniejszych są placówki muzealne, gromadzące i udostępniające osobom zwiedzającym zabytki przeszłości. Ważnym ich zadaniem jest też troska o zachowanie dziedzictwa materialnego narodu, grupy społecznej, wyznaniowej, narodowej… itp. Duże zasługi w tej dziedzinie mają muzea kościelne, istniejące niemal w każdej diecezji. Zajmują się one przede wszystkim gromadzeniem zabytków sztuki sakralnej. Jedną z najmłodszych tego typu placówek w Polsce jest Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie.

Placówka ta utworzona została 15 sierpnia 1997 r. na mocy dekretu bp. K. Górnego. Obowiązki jej dyrektora powierzono ks. Franciszkowi Dziedzicowi, proboszczowi parafii pw. Narodzenia NMP w Rzeszowie (Staroniwa). Ponad rok trwały prace przy organizowaniu muzeum, zlokalizowanym w gmachu Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 4. Zdołano w tym czasie przygotować sale wystawowe oraz zgromadzić część eksponatów. Następnie, w dniu 25 września 1998 r., w ramach rzeszowskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, bp Górny dokonał uroczystego otwarcia Muzeum Diecezjalnego. Utworzenie tego typu placówki w młodej przecież diecezji świadczy o wielkiej trosce Biskupa Rzeszowskiego o zachowanie dóbr kultury sakralnej i udostępnienie ich następnym pokoleniom.

Rzeszowskie Muzeum Diecezjalne zajmuje się gromadzeniem zabytków sztuki sakralnej, wyłączonych już z użytku kultowego, a znajdujących się na terenie diecezji rzeszowskiej. Należy tu dodać, iż większość najcenniejszych zabytków z tego terenu już wcześniej, jeszcze na długo przed powstaniem diecezji rzeszowskiej, pozyskały muzea diecezjalne w Tarnowie i Przemyślu. Ten fakt w dużym stopniu decyduje o skromniejszych wartościowo zbiorach rzeszowskiej placówki. Niemniej w ciągu zaledwie pięciu lat jej funkcjonowania zgromadzono ponad pięćset eksponatów sztuki sakralnej. Zasadniczy trzon zbiorów stanowią: rzeźby gotyckie, rzeźby i obrazy barokowe, monstrancje oraz księgi liturgiczne. Do cenniejszych eksponatów należą m.in. XIV-wieczny Krucyfiks (pochodzący z kościoła w Rożnowicach), XVI-wieczna rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego (ze Sławęcina), XVII-wieczny obraz przedstawiający Chrystusa u słupa (z Czudca), XVII-wieczna rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego (z Lubli), gotycka figura Matki Bożej, wykonana przed 1410 r. w stylu Pięknych Madonn (z okolic Jasła), feretron przedstawiający Matkę Bożą Niepokalaną na globie ziemskim, depczącą głowę węża, wykonany w 1698 r. w kręgu szkoły Dolabellego (z Bączala Dolnego), stacje Drogi Krzyżowej z przeł. XVII/ XVIII w. (z Osieka Jasielskiego) oraz zespół zabytkowych monstrancji z przeł. XVIII/XIX w.

Z każdym rokiem Muzeum wzbogaca się o nowe eksponaty. Jego zasługą jest też ratowanie często bezcennych zabytków kultury sakralnej przed zniszczeniem. Wyłączone bowiem z użytku kultowego, zapomniane, w dłuższej perspektywie nie miałyby szans przetrwania. W Muzeum poddawane są niezbędnym zabiegom konserwatorskim, a następnie udostępniane zwiedzającym. Dzięki temu zabytki te – świadectwo wiary i kultury duchowej po¬przednich pokoleń – wciąż niosą przesłanie, zawarte w nich przez twórcę. Funkcjonowanie Muzeum i jego stały rozwój jest możliwy przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu ks. Dziedzica, a także dzięki wsparciu władz diecezjalnych, państwowych władz konserwatorskich oraz licznych ofiarodawców.
Muzeum Diecezjalne jest specyficzną placówką kulturalną. Eksponowana jest w nim bowiem kultura religijna katolickiej wspólnoty wyznaniowej.

Dlatego, choć nie jest miejscem sakralnym, to jednak zgromadzone w nim przedmioty, pobudzają do refleksji nad własną religijnością i odniesieniem do Boga. Muzeum więc, choć na pozór wydaje się być tylko ekspozycją zabytków, to jednak poprzez zawarte w nich ponadczasowe wartości, ubogaca zwiedzających pod względem religijnym, kulturalnym i artystycznym.

Ks. Andrzej Motyka

Zapraszamy na stronę Muzeum