Różne

Rzeszów w obiektywie

660 lat od lokacji Rzeszowa

19 stycznia 2015 r. wypada 661. rocznica lokacji Rzeszowa. Istniejące już wcześniej miasto w 1354 r. otrzymało nowy przywilej lokacyjny i prawa miejskie od króla Kazimierza Wielkiego. Z lokacją Rzeszowa ściśle wiąże się historia najstarszego kościoła w mieście – kościoła farnego. Pierwszy kościół pw. św. Feliksa i Adaukta został zbudowany w latach 1354 – 1363 r. Z 1363 r. pochodzi wzmianka o kościele w liście króla Kazimierza Wielkiego do papieża Urbana V. Król w piśmie tym prosi papieża o nadanie odpustu spowiadającym się w tym kościele w czasie wskazanych dni. Z pismem tym posłował ówczesny właściciel dóbr rzeszowskich, a zarazem współfundator kościoła Jan Pakosławic Rzeszowski. Przypuszczalnie pierwszy kościół uległ zniszczeniu podczas wielkiego pożaru ok. 1427 r., natomiast powstanie obecnej budowli można datować na początek XV wieku. Już wtedy istniał ceglano-kamienny jednonawowy kościół pw. św. Wojciecha i Stanisława. Obecne, gotyckie prezbiterium kościoła pochodzi z tamtego okresu. W latach późniejszych tj. po pożarze jaki powstał w 1621r., i za nowego właściciela dóbr rzeszowskich Mikołaja Spytka Ligęzy – wybudowano nawę główną w obecnym kształcie. Następnie w 1754 r. poszerzono świątynię przez dobudowę naw bocznych.  Rzeszowska fara jest mauzoleum pierwszych właścicieli Rzeszowa. W prezbiterium kościoła znajdują się renesansowe nagrobki członków rodu Rzeszowskich. (tn)

Dzisiaj Rzeszów jest stolicą Województwa Podkarpackiego, stolicą Diecezji Rzeszowskiej oraz prężnym miastem akademickim. Rozwój Rzeszowa, jego dynamikę i młodość ukazują także budowle – zabytkowe i nowoczesne, które upiększają Miasto i dobrze służą mieszkańcom.

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po Rzeszowie. Autorem zdjęć jest Ks. Jerzy Buczek