Instytucje

Wyższe Seminarium Duchowne

Wpisany przez Admin

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie

ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17 871 24 00, fax: 17 871 24 36
e-mail: seminarium@wsd.rzeszow.pl

Zapraszamy na stronę WSD:

http://www.wsd.rzeszow.pl

Rektor: ks. dr Paweł Pietrusiak
Dyrektor Administracyjny: ks. mgr Bogusław Babiarz

 Powołanie do istnienia Wyższego Seminarium Duchownego  w Rzeszowie

W ramach procesu organizacji podstawowych instytucji diecezjalnych powstało również Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Rzeszowskiej. Jego rychłe utworzenie wymusiła istniejąca wówczas sytuacja. Zgodnie bowiem z postanowieniem bulli papieskiej, alumni, pochodzący z terenu nowoutworzonej diecezji rzeszowskiej, a przygotowujący się do kapłaństwa w seminariach, w Tarnowie i Przemyślu, mieli prawo sami zadecydować o swej przynależności kościelnej. Zdecydowana większość opowiedziała się za diecezją rzeszowską. W ten sposób wkrótce po swym powstaniu posiadała ona, choć jeszcze nie miała własnego seminarium, ponad 120 kleryków. Na mocy porozumienia zawartego wkrótce z biskupami z Przemyśla i Tarnowa mogli oni kontynuować studia w dotychczasowych placówkach.

Rozwiązanie to miało jednak charakter tymczasowy. Wkrótce więc podjęto starania o utworzenie własnego seminarium. Rozpoczęto je od przygotowania odpowiedniej na ten cel bazy materialnej. Działania te, wsparte życzliwością lokalnego środowiska, zaowocowały pozyskaniem obiektu mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Wetlińskiej 4. Na tej bazie, dnia 8 kwietnia 1993 r., w Wielki Czwartek bp Kazimierz Górny erygował Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Rzeszowskiej. Oto treść dekretu erekcyjnego:”Niniejszym, na podstawie Bulli Jana Pawła II i kan. 232-264 KPK, z dniem 8 kwietnia 1993 r. eryguję Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie. Do czasu ukończenia przygotowań budynków w Rzeszowie, alumni korzystać będą z formacji i studiów seminaryjnych w Przemyślu i Tarnowie. Adhortacja Jana Pawła II„Pastores dabo vobis ” oraz wspaniałe tradycje Seminariów w Przemyślu i Tarnowie niech pomagają w kształtowaniu powołań kapłańskich, a błogosławiony Józef Sebastian Pelczar, patron Diecezji, w szczególny sposób niech wspiera przygotowania i pracę nowego Seminarium”.

Główny budynek WSD

Pierwsza siedziba WSD w Rzeszowie, przy ul Wetlińskiej (obecnie Połonińska)

Pierwsza siedziba WSD w Rzeszowie, przy ul Wetlińskiej (obecnie Połonińska)

Pierwszymi mieszkańcami budynku seminaryjnego było 23 diakonów, którzy w dniach od 19 kwietnia do 29 maja 1993 r. tam właśnie odbyli ostatni etap przygotowań do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Ich opiekunami byli: ks. Stanisław Zych – odpowiedzialny za formację duchową, ks. Ireneusz Folcik – kierujący przygotowaniem pastoralnym oraz ks. Czesław Szewczyk – prorektor ds. administracyjnych, troszczący się o sprawy materialne.
Obiekt seminaryjny, będący dotychczas hotelem robotniczym, wymagał adaptacji do nowych zadań. Konieczne też było zakupienie jego drugiego skrzydła i budowa nowego segmentu, w którym mogłyby znaleźć się kaplica, aula, refektarz, kuchnia i jej zaplecze. Realizacją tych zadań zajął się nowy rektor WSD ks. Wiesław Szurek oraz dyrektor administracyjny WSD – ks. Czesław Szewczyk. W ciągu kilku miesięcy udało się je doprowadzić do takiego stanu, że już we wrześniu 1993 r. cztery pierwsze roczniki alumnów rozpoczęły w Rzeszowie swoją formację kapłańską. Dwa ostatnie natomiast, ze względu na zaawansowanie prac magisterskich, kontynuowały studia teologiczne i przygotowanie do kapłaństwa w seminariach, w Przemyślu i Tarnowie. Począwszy od roku akademickiego 1994/95 w Rzeszowie studiowały już wszystkie roczniki studentów filozofii i teologii.

W tym czasie trwały dalsze prace przy rozbudowie obiektu seminaryjnego. Uwieńczeniem tej inwestycji było poświęcenie kaplicy i konsekracja ołtarza dokonane 10 czerwca 1994 r. przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp. Józefa Kowalczyka. Tym samym zakończył się zasadniczy etap rozbudowy gmachu seminaryjnego. Od tego czasu Seminarium mogło już normalnie funkcjonować.

Nowa aula WSD

Znaczne poszerzenie zaplecza materialnego rzeszowskiego Seminarium dokonało się w 2002 r. Najpierw, dnia 2 czerwca tego roku pozyskano od Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „Montares” budynek warsztatu ślusarsko-kowalskiego wraz z działką, na której był wzniesiony, a następnie w roku 2003 przystąpiono do prac adaptacyjnych. W ciągu dwóch lat na bazie tego obiektu powstała aula seminaryjna i sala sportowa z odpowiednim zapleczem. Oba pomieszczenia oddano do użytku w 2005 r.

Seminarium zmienia adres

Dzięki realizacji projektu unijnego  „Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie” zrealizowanego w ramach projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego  powstał nowy obiekt w którym obecnie mieści się także Wyższe Seminarium Duchowne.  12 października 2010 roku po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę  bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej dokonał poświecenia placu budowy i odbyło się przekazanie terenu i dziennika budowy. 27 września 2012 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Od 2 października 2012 roku zajęcia dydaktyczne w Instytucie rozpoczęli studenci kierunku Nauki o Rodzinie UR, słuchacze Diecezjalnego Studium Organistowskiego, Duszpasterstwa Rodzin, doktoranci prof. UKSW w zakresie socjologii, politologii i historii. Z okazji Nowego Roku Akademickiego 2012/13 oraz na rozpoczęcie Roku Wiary w kościele 11 października 2012 roku  Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał poświęcenia Instytutu Teologiczno- Pastoralnego. Od 2 stycznia 2013, po dokończeniu wyposażenia budynku, w akademiku Instytutu zamieszkali i rozpoczęli zajęcia naukowo formacyjne studenci teologii – WSD w Rzeszowie.

Budynek Instytutu, w którym mieści się Seminarium

Budynek Instytutu, w którym mieści się Seminarium