Bp Edward Białogłowski

Biskup Edward Białogłowski – obecność w Caritas

Wpisany przez Admin

Ks. Stanisław Słowik, Rzeszów

BISKUP EDWARD BIAŁOGŁOWSKI – OBECNOŚĆ W CARITAS

Pierwszą instytucją powołaną w Rzeszowie przez księdza biskupa Kazimierza Górnego była diecezjalna Caritas. Dekret w tej sprawie został wydany 8 maja 1992 r. Od początku pracami Caritas Diecezji Rzeszowskiej w imieniu Pasterza kierują księża: Stanisław Słowik, Władysław Jagustyn i Bogdan Janik – dyrektor Ośrodka w Myczkowcach (od 1994 w sekretariacie pracują Siostry Nazaretanki).
Podstawowa działalność charytatywna realizowana jest przez Parafialne Zespoły Caritas funkcjonujące zasadniczo w każdej wspólnocie.
Ponadto w charytatywnej posłudze w diecezji widoczne są placowki:
– Centrum Charytatywne Diecezji Rzeszowskiej przy ul. Styki w Rzeszowie (Zarząd Caritas, biuro, magazyn, schronisko dla bezdomnych, kuchnia i kaplica),
– Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach (kolonie i zimowiska, także dla dzieci ze Wschodu, oraz rekolekcje). W ośrodku znajduje się Centrum Ekumeniczne – 140 miniaturowych kościółków katolickich, cerkwi greckokatolickich i prawosławnych z terenu Polski południowo-wschodniej, Słowacji i Ukrainy, Ogród Biblijny, Zwierzyniec, prowadzona jest hipoterapia. Placówka ma umowę z NFZ, prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych,
– Dom Samotnej Matki w Rzeszowie, prowadzą Siostry Sercanki,
– Centrum dla Niepełnosprawnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie,

– Zakład Pielęgnacyjno – opiekuńczy w Jaśle, placówką kieruje dyrektor Okręgu Caritas ks. dr Marian Putyra,
– Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Gorlicach, a w nim działają: Przedszkole i Szkoła Podstawowa dla niepełnosprawnych oraz Warsz¬taty Terapii Zajęciowej. Przewodniczącym Okręgu Caritas jest ks. Jerzy Gondek,
– Dom Pomocy Społecznej im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie oraz Gabinet Rehabilitacyjny. Całością kieruje ks. prałat Kazimierz Szkaradek,
– Dom Pomocy Społecznej im. św. o. Pio w Chmielniku, prowadzą Siostry Felicjanki. Placówka powstała dzięki zaangażowaniu ks. prałata Tadeusza Wołosza i mieszkającego w Chmielniku Pana senatora Kazimierza Jaworskiego,
– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ropczycach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zaczerniu, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi pod kierownictwem ks. dra Jana Cebulaka parafia Brzostek, Stacja Opieki Caritas w Ropczycach – opieka medyczna, pielęgnacyjna i socjalna, prowadzą Siostry Służebniczki Dębickie, Stacja Opieki Caritas w Kątach – opieka medyczna, pielęgnacyjna i socjalna, prowadzą Siostry Szarytki, Stacja Opieki Caritas w Tyczynie oraz Gabinet Rehabilitacyjny, prowadzą Siostry Dominikanki,

Caritas dała początek Fundacji Caritas na rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie im. bł. Jana Pawła II, obecnie placówkę prowadzi Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Trzy duże Kuchnie dla ubogich w Rzeszowie (prowadzona wspólnie z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta), Gorlicach, Jaśle oraz prowadzone przez parafie w Głogowie Młp. i Kolbuszowej, Współpraca z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im św. Brata Alberta w prowadzeniu Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie i Jaśle oraz dla kobiet u Racławówce, Sklep i Hurtownia pomocy duszpasterskich w Rzeszowie i Gorlicach.

Szczególne formy działalności stanowi Światowy Dzień Chorego (11 lutego), Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, „Kaziuki” (pomoc dla studentów ze Wschodu), Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka „Bądźmy razem”, Olimpiada dla Niepełnosprawnych z Podkarpacia, Niepełnosprawni pamięci bł. Jana Pawła II, Spotkanie ze św. Mikołajem dla 2000 dzieci, Wigilia i Święcone dla Ubogich.

W każdej parafii istnieje powołany przez księdza proboszcza Parafialny Zespół Caritas zatwierdzony przez Biskupa Rzeszowskiego. Członkami PZC jest 2500 dorosłych wolontariuszy. Wolontariusze pod kierownictwem proboszcza podejmują różne formy pomocy. Są także jego ramieniem w rozdysponowaniu żywności z rezerw UE w ramach programu PEAD.

Pierwsze w Polsce Szkolne Koło Caritas zostało powołane przy II LO w Rzeszowie w 1995 roku. Każde koło zatwierdza Biskup Rzeszowski. Obecnie w diecezji działa 224 SKC skupiając ponad 5 tys. młodych wolontariuszy. Młodzież pomaga uczniom własnej szkoły oraz bierze udział w akcjach Caritas.

Absolwenci Szkolnych Kół Caritas byli inicjatorami powołania trzech pierwszych Caritas Academica w Polsce przy: Uniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Caritas koordynuje w diecezji pomoc w sytuacjach losowych np. powódź czy osuwiska. Ogólnopolskie akcje charytatywne i ogólnoświatowo organizowane przez Caritas Polska są podejmowane również przez Caritas diecezji (trzęsienia ziemi, tsunami, kataklizmy, głód itp.).

Wiele akcji podejmowanych jest z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta (zbiórka płodów rolnych, kwesta na cmentarzach), z Seminarium Duchownym, stowarzyszeniami katolickimi, wojewódzkimi, miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz fundacjami na rzecz ubogich i niepełnosprawnych.

Od pierwszych chwil istnienia i działania diecezjalnej Caritas obok Pasterza Kościoła Rzeszowskiego Biskupa Kazimierza Górnego posługę pośród chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, wśród wolontariuszy na koloniach Caritas, wśród rodzin wielodzietnych oraz w placówkach Caritas pełni biskup pomocniczy Edward Białogłowski.

Oto tylko niektóre przykłady obecności biskupa Edwarda w dziełach i spotkaniach.

Chorzy

Z racji Światowego Dnia Chorego bp Edward był obecny w wielu placówkach medycznych celebrując Eucharystię, a następnie odwiedzając i błogosławiąc chorych na oddziałach. Tak jest od początku tej szczególnej inicjatywy Jana Pawła II podjętej w 1992 roku. I ŚDzCh przeżywany był w Kościele 11 lutego 1993 r. W diecezji Rzeszowskiej centralne jego obchody mają miejsce w sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. W większości tej liturgii eucharystycznej połączonej z błogosławieństwem lourdzkim przewodniczył biskup Kazimierz Górny.

()d 1993 roku Biskup Rzeszowski oraz bp pomocniczy sprawują Eucharystię w szpitalach i Domach Pomocy Społecznej – w pierwszym Dniu Chorego pasterze nawiedzili 2 Szpitale Wojewódzkie oraz DPS Górno.
Co roku Caritas na okoliczność Światowego Dnia Chorego wydaje okolicznościowe obrazki z wyjątkiem aktualnego Orędzia Ojca świętego, np. na IV ŚDCh były to słowa Jana Pawła II: „Cierpieć i być obok cierpiących”. Zawsze pod tekstem papieża jest błogosławieństwo biskupa dla chorych i tym którzy im posługują.

Z racji VI ŚDCh bp Edward celebrował Mszę św. w szpitalu w Jaśle, a następnego dnia na Oddziale Paliatywnym w Rzeszowie.

Podczas obchodów następnego Dnia Chorego bp Edward celebrował I DPS na ul. Zaleskiej w Rzeszowie i DPS w Rzeszowie – Słocinie. Taka posługa wśród chorych jest podejmowana co roku.

W ramach obchodów XII ŚDCh, w niedzielę 15 lutego 2004 roku, w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle bp Edward Białogłowski poświęcił nową kaplicę szpitalną pw. MB Nieustającej Pomocy.

Przed XIV Dniem Chorego w 2006 roku, spotkanie organizacyjne do¬tyczące jego obchodów odbyło się 23 stycznia w biurze Caritas w Rzeszowie. W spotkaniu wzięło udział 30 księży kapelanów ze szpitali, DPS, WTZ i innych placówek opiekujących się chorymi. Obradom przewodniczył bp Edward Białogłowski4.

Centralnej uroczystości XVIII ŚDCh w Sanktuarium Pani Rzeszowa u dniu 11 lutego 2010 przewodniczył bp Edward. Tego samego dnia celebrował także na Oddziale Paliatywnym w Rzeszowie i spotkał się z chorymi.
W niedzielę 14 lutego 2010 r. w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie w ramach Światowego Dnia Chorego uroczystą Eucharystię dla chorych i służby zdrowia celebrował bp Edward Białogłowski. W homilii główny celebrans podkreślił istotę Dnia Pańskiego. Nawiązując do Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian stwierdził, że stan choroby i cierpienia jest sposobnością do pojednania się z Bogiem. Kaznodzieja wspomniał także św. Walentego czczonego w tym dniu i zauważył, że ten święty biskup i męczennik pomagał biednym i cierpiącym, a także wspierał zakochanych i małżonków. Następnie zauważył ważność dla służby zdrowia i chorych przesłania Orędzia Benedykta XVI na Dzień Chorego.
Po Mszy św. Biskup w towarzystwie m. in. dyrektora szpitala nawiedził oddział kardiochirurgii i pediatryczny. Pasterz błogosławił chorych i dzieci w salach a także spotkał się z najmłodszymi pacjentami w świetlicy. Podsumowaniem przeżywania Dnia Chorego była rozmowa w świetlicy szpitala z dyrekcją, lekarzami i innymi pracownikami placówki.