Instytucje

Dzieło Biblijne Diecezji Rzeszowskiej

Wpisany przez Admin

Dzieło Biblijne Diecezji Rzeszowskiej

W ramach ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego funkcjonuje oddział w diecezji rzeszowskiej jako Dzieło Biblijne Diecezji Rzeszowskiej. W ramach tego dzieła do parafii przesyłane są materiały do prowadzenia spotkań biblijnych z grupami oraz organizacji niedzieli biblijnej i tygodnia biblijnego.

Materiały:

Przegląd Biblijny – biuletyn Dzieła Biblijnego

Krąg Biblijny – materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Strona www Dzieła Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej:
http://rzeszow.biblista.pl/

Odpowiedzialny za Dzieło Biblijne w diecezji:
Ks. dr Marek Dzik

Kontakt:
Instytut Teologiczno-Pastoralny
im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a
35-302 Rzeszów
tel. (17) 871-24-00 (centrala)
tel. (17) 871-24-03 (sekretariat)
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.rzeszow.pl

 

Studium Biblijne  Diecezji Rzeszowskiej

Dyrektor Studium:

Ks. dr Paweł Synoś

W ramach Dzieła Biblijnego Biskup Rzeszowska powołał Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej, w ramach którego odbywa się biblijna formacja wiernych świeckich.

Spotkania odbywają się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, przy ulicy Witolda 11a.

Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu,  rozpoczynają się o godz. 9.00, a kończą się ok. godz. 13.00.

 

Regulamin Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej

I. Przepisy ogólne

1. Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej jest powołane do istnienia decyzją Biskupa Rzeszowskiego i działa w oparciu o regulamin Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej.
2. Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej działa pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej i stanowi sekcję Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.
3. Siedzibą Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej jest budynek Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a.
4. Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej w relacjach prawnych korzysta z osobowości prawnej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

II. Cele Studium

1. Celem Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej jest pogłębianie znajomości Pisma Świętego, biblijna formacja duchowa według doktryny Kościoła katolickiego oraz wychowanie do kultury biblijnej.
2. Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej realizuje cele poprzez współpracę: z wyższymi uczelniami, ze stowarzyszeniami – przede wszystkim o inspiracji chrześcijańskiej, z instytutami, ze szkołami, z katolickimi ośrodkami apostolstwa biblijnego, z osobami i instytucjami popularyzującymi wiedzę biblijną w mediach i na polu działalności wydawniczej, z organizatorami pielgrzymek do Ziemi Świętej, z ośrodkami kultury, z mass-mediami.
3. Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej realizuje cele w ramach określonego programu nauczania.
4. Program nauczania obejmuje: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, apokryfy Starego
i Nowego Testamentu, literaturę okołobiblijną, przedmioty teologiczne mające odniesienie do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.
5. Czas trwania nauki wynosi 2 lata podzielone na 4 semestry.
6. Forma nauczania przewiduje: wykłady, ćwiczenia, prezentacje, konferencje, zebrania, warsztaty, kursy, sympozja, konwersatoria, wystawy, dyskusje, wyjazdy pielgrzymkowe.

III. Władze Studium

1. Studium Biblijnym Diecezji Rzeszowskiej kieruje Dyrektor, którego mianuje Biskup Rzeszowski.
2. Do zadań Dyrektora należy:
a) organizacja zajęć
b) dobór wykładowców
c) określanie programu
d) decyzja o przyjęciu i skreśleniu słuchacza
e) reprezentowanie Studium wobec osób fizycznych i prawnych
3. Studium Biblijne w swej działalności korzysta z usług Sekretariatu Instytutu.

IV. Słuchacze Studium

1. Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej adresowane jest do osób świeckich i konsekrowanych.
2. Warunkiem przyjęcia do Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej jest:
a) złożenie podania na ręce Dyrektora Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej
b) akceptacja regulaminu Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej
3. Słuchacze Studium mają prawo do:
a) otrzymywania wiedzy biblijnej na odpowiednim poziomie
b) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie
c) korzystania z zasobów biblioteki Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie
4. Słuchacze Studium zobowiązani są do:
a) udziału w wykładach
b) kształtowania postawy zgodnej z zasadami chrześcijańskiej moralności
c) terminowego regulowania wszystkich zobowiązań wynikających z uczęszczania do Studium
5. Skutkiem uczestnictwa w Studium Biblijnym jest zdobycie wiedzy i formacji biblijnej na zakładanym przez wykładowców poziomie oraz uzyskanie dyplomu.
6. Warunkiem uzyskania dyplomu jest:
a) złożenie zdjęcia
b) złożenie pozytywnej opinii proboszcza (w przypadku osób konsekrowanych wymagana jest zgoda przełożonego)
c) udział w wykładach i uzyskanie zaliczeń w indeksie na koniec każdego semestru
7. Dyplom posiada tylko i wyłącznie charakter duszpasterski, nie daje żadnych uprawnień do nauczania religii.
8. Uzyskanie dyplomu nie jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Studium.
9. Brak respektowania regulaminu skutkuje skreśleniem Słuchacza Studium.

V. Pieczęci

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej ma prawo do korzystania z następujących pieczęci:
a) okrągłej: w otoku widnieje napis Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej, w centrum znajduje się otwarta księga (Biblii), na jej tle krzyż i litery alfa i omega;
b) płaskiej z napisem: Dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej – z imieniem, nazwiskiem oraz tytułami naukowymi bieżącego Dyrektora mianowanego przez Biskupa Rzeszowskiego.

VI. Konto bankowe i finanse

1. Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej ma prawo do korzystania z konta bankowego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie z dopiskiem „Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej”.
2. Dyrektor Studium składa coroczne sprawozdanie finansowe Dyrektorowi Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i do Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.
3. Wysokość wszelkich opłat związanych z działalnością Studium Biblijnego ustala Dyrektor Studium, za akceptacją Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

VII. Przepisy Końcowe

1. Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej może zostać czasowo zawieszone lub rozwiązane decyzją Biskupa Rzeszowskiego.
2. W przypadku rozwiązania Studium Biblijnego majątek przechodzi na własność Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.
3. Sprawy nie ujęte przepisami niniejszego regulaminu ustala Dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Biskupa Rzeszowskiego.
4. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Biskupa Rzeszowskiego.
5. W trakcie Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej istnieje możliwość zapisania się do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej (warunki przyjęcia reguluje statut Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II).

Zatwierdzam niniejszy regulamin
+Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski
Rzeszów, 11.09.2014