Rady

I Synod Diecezji o radach diecezjalnych

Wpisany przez Admin

Tytuł IV

Rada kapłańska i Kolegium konsultorów

Statut 95

Rada kapłańska stanowi jakby senat Biskupa diecezjalnego i reprezentuje całe lokalne prezbiterium. Strukturę i funkcjono­wanie Rady reguluje jej własny statut (zob. Aneks, s. 271).

Statut 96

Spośród Rady kapłańskiej, Biskup diecezjalny powinien mianować na okres 5 lat Kolegium konsultorów, które wypełnia swoje zadania określone przez prawo.

Tytuł V

Rada duszpasterska

Statut 97

Rada duszpasterska Diecezji rzeszowskiej jest organem do­radczym, wspomagającym swojego Biskupa w wypełnianiu pa­sterskich zadań. Rada kieruje się statutem zatwierdzanym przez Biskupa rzeszowskiego.

Statut 98

Rada duszpasterska składa się z wyznaczonych przez bisku­pa wiernych świeckich, duchownych i członków instytutów ży­cia konsekrowanego (kan. 512) oraz przedstawicieli wybranych w wyborach dekanalnych. Procedurę wyborów określa Statut Rady duszpasterskiej (zob. Aneks, s. 286).

Tytuł VI

Rada ds. ekonomicznych

Statut 99

Rada ds. ekonomicznych Diecezji rzeszowskiej wykonuje swoje zadania wyznaczone przez prawo ogólne (kan. 493 KPK). Jest także organem kontrolnym w sprawach materialnych wszystkich instytucji diecezjalnych.

Statut 100

Odpowiedzialni za prowadzenie diecezjalnych instytucji ko­ścielnych, dzieł apostolskich, katolickich stowarzyszeń wier­nych oraz fundacji kościelnych, mają obowiązek, za pośrednic­twem ekonoma Diecezji, przedłożyć Radzie sprawozdanie fi­nansowe za rok ubiegły do 15 marca.

Statut 101

Protokół z kontroli sprawozdań finansowych Rada ds. eko­nomicznych przedstawia do akceptacji Biskupowi diecezjalnemu.

Statut 102

Zadaniem ekonoma diecezjalnego jest administrowanie dobra­mi doczesnymi Diecezji w imieniu Biskupa diecezjalnego, w spo­sób określony przez Radę ds. ekonomicznych (kan. 494 § 3 KPK).

Tytuł VII

Kapituła

Statut 103

§ 1. W celu sprawowania bardziej uroczystych czynności litur­gicznych w kościele katedralnym biskup powołuje, za zgodą Stoli­cy Apostolskiej, Kapitułę katedralną (kan. 504 KPK) oraz własną powagą Kapituły kolegiackie, których tak strukturę, jak i obowiąz­ki oraz prawa i cele określają ich własne statuty (zob. Aneks, s. 274, 282).

§ 2. Kanonik penitencjarz, tak kościoła katedralnego, jak i kościoła kolegiackiego, mianowany przez Biskupa diecezjal­nego, ma z racji urzędu władzę zwyczajną rozgrzeszania w za­kresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego pra­wa, ale nie zdeklarowanych i nie zastrzeżonych Stolicy Apostol­skiej. Władzy tej jednak nie może delegować innym. Na terenie Diecezji może rozgrzeszać także obcych, a diecezjan również poza Diecezją. (Kan. 508 § 1 KPK).

Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004, Rzeszów 2004, s. 76-78.