Zakony - teksty

I Synod Diecezji o życiu konsekrowanym

Wpisany przez Admin

Część II
INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZENIA ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

Statut 68
„Biskup powinien liczyć na (…) siostry i braci konsekrowanych, powołanych, by być w Kościele i świecie wymownymi świadkami prymatu Boga w życiu chrześcijańskim i mocy Jego miłości w słabości ludzkiej kondycji” (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores gregis”, n. 75).

Statut 69
Instytuty życia konsekrowanego oraz stowarzyszenia życia apostolskiego winny być w Diecezji cenione i popierane (kan. 574 § 1 KPK). Dzięki nim trwa nieprzerwanie przykład życia Jezusa Chrystusa: dziewiczego, ubogiego i posłusznego Ojcu.

Statut 70
§ 1. Współpracę instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego z duszpasterzami diecezjalnymi regulują przede wszystkim kan. 673-683 KPK.

§ 2. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego w Diecezji rzeszowskiej są zobowiązane także do zachowywania przepisów prawa diecezjalnego. Dlatego powinny zapoznać się zarówno ze statutami niniejszego Synodu, jak i miejscowymi zwyczajami oraz czynnie włączyć się w realizację duszpasterskiego programu naszej Diecezji.

Statut 71
§ 1. Biskup diecezjalny uznaje autonomię życia poszczególnych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, zwłaszcza w zakresie zarządzania, własnej dyscypliny, charyzmatu i dziedzictwa; pragnie ją zachować i strzec (kan. 586 § 1-2 KPK).

Statut 72
§ 1. Zakonnicy w wykonywaniu zewnętrznego apostolatu podlegają także własnym przełożonym oraz dyscyplinie instytutu. W razie potrzeby Biskup diecezjalny powinien pilnować za-chowania tego obowiązku (kan. 678 § 2 KPK).

§ 2. Biskup diecezjalny i wyższy przełożony zakonny, w za-kresie zlecenia zakonnikom dzieł apostolskich, oraz w sprawach spornych pomiędzy parafiami i domami zakonnymi, jak też kapłanami diecezjalnymi i osobami zakonnymi, działają we wzajemnym porozumieniu (kan. 678 § 3 KPK). Zakonnicy powinni się czuć uczestnikami rodziny diecezjalnej (DB, 34).

Statut 73
Członkowie męskich instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego znajdujących się na terenie Diecezji rzeszowskiej, powinni jeszcze gorliwiej włączać się do pracy duszpasterskiej, zwłaszcza takiej jak: katechizacja, głoszenie słowa Bożego, sprawowanie Sakramentu Pokuty, prowadzenie dni skupienia.

Statut 74
Wszyscy kapłani zakonni zatrudnieni w duszpasterstwie parafialnym zobowiązani są do udziału w diecezjalnych spotkaniach kapłańskich takich jak: dni skupienia, kongregacje dekanalne, adoracje kapłańskie.

Statut 75
§ 1. W parafiach, w których istnieją żeńskie domy zakonne, proboszcz winien okazywać prawdziwy szacunek dla zakonnego powołania sióstr oraz ułatwiać im pogłębianie życia duchowego.

§ 2. Siostry zakonne powinny włączać się do współpracy w różnych dziedzinach życia parafialnego. Formy tej współpracy należy uzgodnić z miejscowym proboszczem.

Statut 76
§ 1. Celem sprawowania duchowej troski oraz właściwego ko-ordynowania pracy osób życia konsekrowanego, Biskup diecezjalny ustanawia referenta ds. zakonnych, któremu określa kompetencje. Kadencja referenta trwa pięć lat i może być przedłużana.

§ 2. Referenta zakonnego wspomaga siostra referentka mianowana przez Biskupa diecezjalnego na propozycję Konsulty WPZ na okres pięciu lat. Kadencja może być przedłużana.

§ 3. Siostra referentka odpowiedzialna jest za organizację formacji stałej sióstr zakonnych z terenu Diecezji. W ramach tej formacji siostry mają obowiązek zapoznać się z programem duszpasterskim Diecezji i czynnie w nim uczestniczyć.

Statut 77
§ 1. Omówieniu aktualnych potrzeb Kościoła partykularnego, charyzmatu zakonu i zadań zakonników oraz sióstr zakonnych zaangażowanych do posługi w Diecezji służą spotkania przełożonych zakonnych z Biskupem diecezjalnym.

§ 2. Nowe przedsięwzięcia apostolskie winny być podejmowane przez instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego zawsze w porozumieniu z Biskupem diecezjalnym, przy uwzględnieniu potrzeb Diecezji, a także norm ogłoszonych przez Stolicę Apostolską.

§ 3. Na szczególną wdzięczność i uznanie zasługują te siostry, które biorą pod opiekę domy samotnej matki, sierocińce, ogniska wychowawcze, kuchnie dla ubogich, rodziny alkoholików, itp.

Statut 78
Parafie oraz kościoły rektoralne powierzone instytutom życia konsekrowanego lub stowarzyszeniom życia apostolskiego, zobowiązane są do tych samych świadczeń finansowych jak wszystkie parafie i kościoły rektoralne w Diecezji, chyba że co innego określa umowa zawarta między Diecezją a zakonem.

Statut 79
§ 1. Każdy dom sióstr zakonnych ma prawo posiadać własną kaplicę z Najświętszym Sakramentem, w której powinno się odprawiać Mszę Św. przynajmniej dwa razy w miesiącu. Na erygowanie kaplicy wymagana jest zgoda Biskupa diecezjalnego, której udziela się po uzyskaniu pozytywnej opinii miejscowego proboszcza.

Statut 80
§ 1. W ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Powołań istnieje również Sekcja Powołań Zakonnych, której zadaniem jest troska o nowe powołania do życia konsekrowanego.

§ 2. W parafiach odpowiedzialnymi za budzenie powołań zakonnych są proboszczowie, którzy winni ułatwiać instytutom życia konsekrowanego i stowarzyszeniom życia apostolskiego, szerzenie wiedzy o ich wspólnotach.

§ 3. Osoby konsekrowane w duszpasterstwie powołań winny również informować o seminarium diecezjalnym i ułatwiać młodzieży kontakt z tą instytucją.

§ 4. Zakony kontemplacyjne, nie mające możliwości kontaktu z młodzieżą poszukującą tej drogi życiowej, mają prawo do tego, aby duchowieństwo diecezjalne i zakonne promowało powołania również do zakonów o tym charyzmacie.

Statut 81
§ 1. Parafie lub inne osoby prawne zatrudniające siostry zakonne, winny zawrzeć ze zgromadzeniem umowę, która podlega zatwierdzeniu przez Kurię diecezjalną.

§ 2. Zawierana umowa o pracę powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami Kodeksu Pracy.

Statut 82
§ 1. Instytuty zakonne, których charyzmatem jest wychowanie, pozostając wierne swojej misji, niech starają się podejmować to zadanie również poprzez własne szkoły, zakładane za zgodą Biskupa diecezjalnego (kan. 801 KPK).

§ 2. Zakonne szkoły katolickie na terenie Diecezji podlegają władzy Biskupa diecezjalnego w zakresie ogólnej struktury szkół katolickich, z zachowaniem ich autonomii w zakresie wewnętrznego zarządu, (kan. 806 § 1 KPK)

I Synod Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 66-70.