Pismo święte

Pismo św. w rodzinie

Wpisany przez Admin

I. Warto czytać Pismo św. w rodzinie

 1. „Krąg biblijny” – Roman Brandstaetter

Roman Brandstaetter tak wspominał rolę Biblii w rodzinie: Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece. Zawsze na podorędziu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał, nigdy też nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wia­domo było, że u dziadków na biurku, u nas na małym stoliku obok fotela, w którym wieczorami zwykł siadywać ojciec. Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Gdyby mnie wówczas spytano, w czym upatruję owo wyróżnienie, na pewno nie umiałbym odpowiedzieć, mimo to odczuwałem niezwykłe wyraźnie nadzwyczajność tego miejsca. Było ono dla mnie środkiem całego mieszkania, wyniesionym wysoko nad całe mieszkanie, punktem, dokoła którego wszystko się obracało. Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać jej lektury. [..] Ojciec opowiadał mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, myl uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania3.

2. Ks. Rafał Buchinger, Elementarz czytającego Pismo Święte
 • Chciej czytać z własnej woli – kimkolwiek jesteś!
 • Przeznacz na czytanie najlepszy czas w ciągu dnia (co najmniej kwadrans).
 • Zanurz się w ciszę, by nauczyć się słuchać siebie, bliźnich, Boga.
 • Poproś Boga o łaskę oświecenia dla rozumu i wiarę, że czytając Pismo Święte słyszysz mówiącego do ciebie Jezusa!
 • Czytaj z Kościołem i w Kościele. Nigdy poza nim.
 • Czytaj nie dla walki, lecz w przyjaźni z Jezusem i z ludźmi.
 • Czytaj nie na własną rękę, lecz według kluczy przypisanych przez Jezusa do danej księgi Pisma Świętego. Zacznij od którejś z Ewangelii.
 • Równocześnie czytaj Katechizm Kościoła Katolickiego, żeby mieć pew­ność, że czytasz prawidłowo.
 • Nie bój się czytać w grzechu. Tym bardziej wówczas czytaj. Rozważanie Słowa Bożego jest warunkiem prawdziwego nawrócenia.
 • Zakończywszy czytanie, nie zapomnij okazać Bogu i ludziom, którzy ci pomagali, wdzięczności.
 • Módl się przez dłuższy czas rozważanym tekstem, a wówczas lepiej go zrozumiesz.
 • Niech medytowany fragment Ewangelii poprowadzi cię w kierunku ra­chunku sumienia, a wtedy zobaczysz się w prawdzie.
 • To, co zrozumiałeś, natychmiast zamień w czyn, bo Pisma Świętego nie czyta się po to, by o nim wiele wiedzieć i pięknie mówić, lecz po to, by według jego wskazań postępować na co dzień. Pod tym warunkiem Bóg daje kolejny dar ze skarbca swej mądrości4.

II. Propozycja czytania Pisma św. w rodzinach5

1.Uwagi wstępne

Rodzina powinna regularnie spotykać się na lekturze i medytacji Pisma św. Najlepiej wybrać jeden dzień ty­godnia, np. sobotę po południu lub wieczorem.

Pismo św. powinno być obdarzane odpowiednim szacunkiem:

 • stałe godne miejsce na półce,
 • podczas czytania stół powinien być nakryty czystym obrusem,
 • na stole powinna znajdować się świeca.

Pismo Św., którego używamy, powinno posiadać tzw. imprimatur. Są trzy główne tłumaczenia Biblii w języku polskim:

 • Biblia Tysiąclecia wydana przez Pallotinum,
 • Biblia Poznańska wydana przez Księgarnię Św. Wojciecha,
 • Biblia Paulińska wydana przez Edycję Świętego Pawła (zawiera najbardziej obszerne komentarze do tekstu Biblii, stąd rekomendowana jest przez Dzieło Biblijne).

Medytacji powinien przewodniczyć ojciec rodziny. Nie ma jednak prze­szkód, aby czynił to ktoś inny (matka, dziadkowie, dorosłe dzieci).

W medytację powinni być zaangażowani wszyscy członkowie rodziny. Do­brze byłoby, gdyby każdy posiadał swoją Biblię. Jeśli jest to niemożliwe, można omawiane teksty odbić na ksero lub wydrukować z Internetu.

Medytacja powinna rozpoczynać się od zapalenia świecy. Prowadzący mówi: „Światło Chrystusa”, wszyscy odpowiadają „Bogu niech będą dzięki”.

Jeden z członków rodziny odmawia modlitwę do Ducha Świętego, np.:

„Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecz­nym. Amen”.

Medytację należy zakończyć wspólną modlitwą np. „Ojcze nasz”, „Zdro­waś Maryjo” oraz „Niech nam Bóg błogosławi, strzeże nas od wszelkiego złego i prowadzi nas do życia wiecznego. Amen”.

Następuje zgaszenie świecy. Prowadzący wypowiada słowa: „Światło Chrystusa niech pozostanie wśród nas”. Pozostali odpowiadają „I my bądźmy tym światłem”.

2. Sposób czytania Pisma św.

Pismo św. można czytać na różne sposoby:

 • Tak zwana lectio continua polega na ciągłym czytaniu Biblii. W tym przy­padku najlepiej zacząć od Nowego Testamentu, od Ewangelii wg św. Ma­teusza i rozważać poszczególne fragmenty aż do końca Apokalipsy św. Jana Apostoła.
 • Inną formą jest czytanie czterech Ewangelii według określonego klucza, np. fragmentów, które ukazują postawę uczniów wobec Jezusa.
 • Trzecia forma polega na koncentracji na mszalnych czytaniach; codziennych lub niedzielnych. Informacje, gdzie można je znaleźć, są podane w wielu kalendarzach dostępnych w każdej księgami katolickiej. Należy pamiętać, że niedzielne czytania ze Starego Testamentu i Ewangelii zawsze posiadają jakąś wspólną myśl. Czytanie drugie z Nowego Testamentu zawiera rodzaj swoistego komentarza do tej myśli.
3. Forma medytacji

Jest wiele form medytacji. Proponujemy opracowaną już przez Ojców Kościoła czyli Lectio divina. Posiada ona pięć etapów:

a. Lectio (czytanie)
Najpierw należy głośno i dokładnie przeczytać teksty. Można uczynić to nawet trzykrotnie, aby każdy z uczestników dokładnie je zapamiętał. Czyni to jeden z członków rodziny. Kolejnym etapem jest wspólne omawianie tekstu na poziomie historycznym. Chodzi o dokładne jego zrozumienie. Pomocne tu są uwagi zawarte w samej Biblii, a także komentarze biblijne. Jeśli nie posiadamy komentarzy, należy starać się zrozumieć przesłanie tekstu poprzez dyskusję w oparciu o posiadaną dotychczas wiedzę. Jeśli mamy poważne wątpliwości co do rozumienia jakiegoś fragmentu, należy przy jakiejś okazji zapytać o wyjaśnienie kapłana. Na tym etapie ważnym jest, aby pojąć „co Bóg do nas mówi”.

b. Meditatio (medytacja)
Celem meditatio jest próba zrozumienia zawartego przesłania w odniesieniu do mojej sytuacji życiowej. Można tekst interpretować nie tylko dosłownie, ale przenośnie, z poszanowaniem zasad duchowej wymowy tekstu, tzn. nie szukać takich znaczeń, jakich w Piśmie Św. nie ma. Pomocnym jest zwrócenie uwagi na jakieś słowo, zdanie, postawę występujących w tekście postaci – coś co mnie szczególnie uderzyło oraz podzielenie się swoimi przemyśleniami z innymi. Należy za wszelką cenę unikać tzw. moralizatorstwa, czyli oceny innych ludzi. Na tym etapie ważnym jest, aby pojąć „co Bóg do mnie mówi”.

c. Oratio (modlitwa)
Wszystkie stany duchowe, które w naszym sercu wzbudził tekst biblijny należy wyrazić w modlitwie. Najlepszą formą jest modlitwa spontaniczna. Początkowo może ona budzić opory, jednakże poddanie się światłu i mocy Ducha św. spowoduje, że trema przeminie i modlitwa będzie pomagała głośno wyrazić natchnienia otrzymane w czasie dotychczasowej lektury. Może ona przybierać różne formy: uwielbienia, dziękczynienia, prośby, przeproszenia.

d. Contemplatio (kontemplacja)
Polega ona na milczeniu i całkowitym zatopieniu się w Bogu. Chodzi o próbę spojrzenia na rzeczywistość oczami Boga. Można wybrać jakieś sło¬wo lub zdanie, które szczególnie nas uderzyło i w myślach je powtarzać, np-„Jezus”. Czas trwania jest dowolny, jeśli jednak w medytacji uczestniczą dzie¬ci, należy pamiętać, że są one mniej cierpliwe.

e. Actio (działanie)
Należy starać się wcielać w życie przesłanie analizowany tekstów biblijnych.

4. Pomoce

– Propozycje tekstów do medytacji Biblii, jak i komentarze są umieszczane na stronie internetowej Dzieła Biblijnego: http://biblista.pl/, w tym także z zakładce „Diecezja Rzeszowska”.
– Przygotowanie do niedzielnej lektury tekstów biblijnych ma miejsc^ w „Radio Maryja” w każdy piątek o godz. 18.00 oraz w „Telewizji Trwam” w programie „W namiocie Słowa” w każdą sobotę o godz. 16.10.
– W języku polskim są liczne komentarze biblijne, w tym także rozważania na każdy dzień, np.:

* seria Lectio divina na każdy dzień roku, Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
* Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Św., red. P. Łabuda, Tarnów.
* Żywe Słowo. Rozważania i modlitwy na każdy dzień oparte na czytaniach Mszalnych, Wydawnictwo Polska Prowincja Zakonu Pijarów.
– W Radio VIA w czwartki o godz. 10.10 ma miejsce cykliczna audycja
„Zamyślenia nad historią miejsc biblijnych”.
Zachęcamy do medytacji Pisma św. w rodzinach. Z pewnością przyniesie ona błogosławione owoce. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do arr gazowania się w Dzieło Biblijne w Diecezji Rzeszowskiej. Obecnie w ramach Dzieła Biblijnego prowadzone jest m.in. Studium Biblijne.

——————————

Przypisy:

3 Tamże, s. 14.

4  J. Kochel, Przewodnik po lekturze Biblii, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/przewodnik_poJekturze.html, [1.12.2010].

5  Tekst ten opracował ks. dr Marek Dzik, odpowiedzialny za Dzieło Biblijne Diecezji Rze­szowskiej.