Muzeum

Statut Muzeum Diecezjalnego

STATUT

MUZEUM DIECEZJALNEGO W RZESZOWIE

Postanowienia ogólne

 1. Muzeum diecezjalne ma siedzibę w budynku Kurii diecezjalnej przy ulicy Zamkowej 4 w Rzeszowie.
 2. Muzeum diecezjalne istnieje i działa w ramach Diecezji rzeszowskiej jako jeden z jej organów i podlega Biskupowi diecezjalnemu.
 3. Muzeum używa pieczęci z napisem: „Muzeum Diecezjalne w Rze­szowie, ul. Zamkowa 4, Rzeszów”.
 4. Muzeum działa w oparciu o wytyczne opracowane przez Radę Episkopatu ds. Kultury i Ministerstwa Kultury, jeżeli rozporządzenia nie stoją w sprzeczno­ści z postanowieniami Kościoła, oraz wytycznymi Biskupa rzeszowskiego.
 5. Muzeum diecezjalne jest finansowane przez Diecezję i własna działal­ność gospodarczą, dotacje, darowizny, fundacje.

Cele i zadania Muzeum

Muzeum diecezjalne jest instytucją, która:

 1. Gromadzi, przechowuje i zabezpiecza obiekty zabytkowe sztuki kościel­nej, religijnej i świeckiej, zwłaszcza posiadające związek z terenem Die­cezji rzeszowskiej uzyskane drogą darowizn, depozytów i zakupów.
 1. Przechowuje plany, projekty, makiety, fotografie budowli kościelnych i urządzeń wnętrza, jako dokumentacje.
 2. Inwentaryzuje, kataloguje, oraz opracowuje naukowo zgromadzone muzealia i materiały” dokumentacyjne.
 3. Prowadzi badania naukowe i udostępnia zbiory dla celów naukowych i oś­wiatowych.
 1. Organizuje wystawy stałe i czasowe.
 2. Prowadzi podręczną bibliotekę z zakresu sztuki kościelnej, muzealnictwa, konserwacji zabytków oraz własne archiwum.
 1.  Prowadzi działalność wydawniczą mającą na celu informację dotyczącą dóbr kultury.
 1. Współdziała w upowszechnianiu sztuki i nauki o sztuce kościelnej z osobami

fizycznymi i prawnymi, oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi cele i zadania związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego.

Organizacja i kierownictwo Muzeum

 1. Muzeum posiada następujące działy:
  1. Dział historyczno-artystyczny (malarstwo, rzeźba, tkanina, sprzęt litur­giczny, rzemiosło artystyczne.
  2. Dział administracji.
  3. Dział konserwacji.
 2. Na czele Muzeum stoi dyrektor, mianowany przez Biskupa diecezjalnego.
 3. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz i odpowiada za całość prac przed Biskupem diecezjalnym. W szczególności zaś:
  • Prowadzi nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum.
  • Kieruje sprawami naukowo badawczymi, organizacyjnymi i administra­cyjnymi.
  • Wydaje zarządzenia wewnętrzne.
  • Powołuje specjalistów w sprawach szczególnie ważnych dla zabytków i ich konserwacji.
  • Prowadzi inwentaryzację zabytków znajdujących się w kościołach, kapli­cach i plebaniach na terenie Diecezji.
  • Prowadzi zakupy obiektów muzealnych, zwłaszcza tych, które mają ważne znaczenie dla Diecezji.
  • Wyznacza eksponaty na wystawy i do konserwacji.
  • Opracowuje projekt budżetu Muzeum i przedkłada go Biskupowi diece­zjalnemu do zatwierdzenia.
  • Przedstawia Biskupowi diecezjalnemu plany rzeczowe oraz wnioski i sprawozdania finansowe.
  • Stara się o pozyskanie środków finansowych
 1. Za zgodą Biskupa diecezjalnego dyrektor Muzeum zatrudnia i zwalnia pracowników Muzeum oraz ustala zakres ich obowiązków.
 2. Dyrektor składa Biskupowi diecezjalnemu coroczne sprawozdania z całokształtu działalności Muzeum do 31 stycznia po roku sprawozdawczym.

Rada Muzealna

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzealna, jako organ doradczy i twórczy.
  • Członków Rady powołuje Biskup diecezjalny na wniosek dyrektora Muzeum.
  • W skład Rady z urzędu wchodzą: dyrektor, konserwator diecezjalny, kie­rownik pracowni konserwatorskiej oraz historyk sztuki i artysta plastyk.
  • Radę muzealną zwołuje i jej przewodniczy Biskup diecezjalny lub jego przedstawiciel. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz w roku.
 2. Do zadań Rady należy opiniowanie i wnioskowanie w sprawach zwią­zanych z całokształtem działalności Muzeum a w szczególności: ocena ogólnej działalności Muzeum, składanie wniosków dotyczących usprawnienia działalności Muzeum, omawianie metod gromadzenia zbiorów, ich konser­wacji i ekspozycji oraz opracowanie programu badań naukowych.

Postanowienia końcowe

 1. Muzeum diecezjalne ma służyć jako ośrodek pomocniczy dla ducho­wieństwa w udzielaniu porad i konsultacji oraz dla formacji alumnów Wyż­szego Seminarium Duchownego w zakresie sztuki kościelnej.
 2. Muzeum diecezjalne może tworzyć filie na terenie Diecezji, które bę­dą podlegały dyrektorowi Muzeum diecezjalnego.
 3. Zarówno pracownicy Muzeum jak i osoby korzystające z jego zaso­bów winny troszczyć się o całość i nienaruszalność jego zbiorów oraz pamię­tać, że zbiory te mają służyć następnym pokoleniom, dobru Kościoła i kultu­rze Narodu.

Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 397-399.