Historia diecezji

Tworzenie struktur Diecezji

Wpisany przez Admin

Po utworzenie Diecezji przez Ojca Świętego i po uroczystym objęciu diecezji przez Ks. Biskupa Kazimierza Górnego w uroczystym ingresie do katedry, rozpoczął się trud tworzenia struktur diecezji.

Kuria Diecezjalna i Rady

Biskup BiałogłowskiKurię utworzono w budynku katechetycznym przy Katedrze, zaś na plebani zamieszkał Biskup Rzeszowski, który w pierwszych dniach urzędowania mianował Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego Wikariuszem Generalnym, Księdza Kanonika Stanisława Zycha, proboszcza w Nockowej – Diecezjalnym Ojcem Duchownym, Księdza Prałata Stanisława Maca, proboszcza Katedry -organizatorem Wydziału Administracyjnego Kurii, Księdza Prałata Ireneusza Folcika – organizatorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii, Księdza dr Jerzego Buczka – Kanclerzem Kurii oraz Księdza mgr Wiesława Rafacza notariuszem Kurii do końca czerwca 1992 r. (później obowiązki te przejęli Ks. lic. Marian Czenczek oraz Ks. mgr Paweł Pietrusiak – dojeżdżając z parafii). W Kurii podjęła pracę S. Konsolata Maria Lasak- Marianka. Rozpoczęła się codzienna praca w Kurii, odwiedziny większości parafii przez Ks. Biskupa, spotkania z różnymi grupami.

Po wakacjach Wydział Duszpasterski objął Ks. Kan. Jan Szczupak. Trzeba było zorganizować całą sieć duszpasterstw specjalistycznych, a więc: akademickie, charytatywne, głuchoniemych, harcerzy, kobiet, kolejarzy, kręgów AA, Liturgicznej Służby Ołtarza, mężczyzn, misyjne, nauczycieli, neokatechumenatu, niepełnosprawnych, niewidomych, pielgrzymkowe, policji, powołań, prawników, robotników, rodzin, rolników, Ruchu Domowego Kościoła, Ruchu Światło-Życie, służby zdrowia, sportowców, strażaków, sybiraków, środków społecznego przekazu, trzeźwościowe, twórców nauki i kultury, więźniów, wojskowe, lekarzy, wychowawców, Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

By usprawnić pracę Kurii Ks. Biskup mianował Ks. mgra Janusza Sądela notariuszem Kurii (w 1993 r.), Ks. lic. Adama Podolskiego Sekretarzem Wydziału Katechetycznego (w 1995 r.), Ks. Kan. Józefa Stanowskiego, Dyrektorem Wydziału Administracyjnego (w 1995 r.).

Od kwietnia 1996 r. Kuria Diecezjalna została przeniesiona do budynku w centrum Rzeszowa przy ul. Zamkowej 4., który był w połowie własnością Parafii Farnej w Rzeszowie a w połowie własnością Skarbu Państwa (tę część oddano w zamian za tereny pod rzeszowskim ROSIR-em, będące własnością Fary). W budynku tym po adaptacji, prowadzonej przez Ks. Kan. Józefa Stanowskiego, znalazły się wszystkie agendy Kurii, Sąd Biskupi, sale wykładowe, studio nagrań Radia „VIA” oraz sklep Caritas. Zamieszkało tu również 10 księży pracowników Kurii i profesorów Seminarium.

Rady i kapituły

Zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II i zaleceniami Kodeksu Prawa Kanonicznego Biskup Rzeszowski powołał do istnienia kolejne instytucje: Kolegium Konsultorów, Radę Kapłańską, Radę Ekonomiczną, Komisję ds. Sztuki i Architektury Kościelnej, za zgodą Stolicy Apostolskiej Kapitułę Katedralną Diecezji Rzeszowskiej (została erygowana 06.01.2000 r.), kapituły kolegiackie w Bieczu, Strzyżowie, Kolbuszowej, potem także w Jaśle,  i wreszcie w 1996 r. Radę Duszpasterską Diecezji.

Sąd Biskupi

Diecezja nie była w stanie ze względów kadrowych zorganizować własnego Sądu Biskupiego, korzystała więc do 1998 r. z sądów sąsiednich diecezji: przemyskiej i tarnowskiej. Funkcję Audytora i Sędziego Sądu Przemyskiego, sprawował przez te lata Ks. Kan. Tadeusz Wyskiel – proboszcz parafii MB Różańcowej w Rzeszowie. Jednocześnie na studiach specjalistycznych przygotowywało się kilku prawników, by w 1998 r. można było powołać Sąd Biskupi w Rzeszowie. Oficjałem został mianowany Ks. prałat Jan Białobok, kapłan Diecezji Tarnowskiej.

WSD_poczatkiWyższe Seminarium Duchowne

Kolejną bardzo ważną decyzją było powołanie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Rzeszowskiej, W dekrecie erygowania Seminarium zapisano; „Niniejszym, na podstawie Bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” i kan. 232-254 KPK, z dniem 8 kwietnia 1993 r. eryguję Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie, Do czasu ukończenia przygotowań budynków w Rzeszowie alumni korzystać będą z formacji i studiów seminaryjnych w Przemyślu i Tarnowie. Adhortacja Jana Pawła II „Pastores dabo vobis” i wspaniałe tradycje Seminariów w Przemyślu i Tarnowie niech pomagają w kształtowaniu powołań kapłańskich. A błogosławiony Józef Sebastian Pelczar, patron Diecezji, w szczególny sposób wspiera przygotowania i prace nowego Seminarium”.

Z dniem 27 września 1993 r. Seminarium rozpoczęło już pełną działalność, przyjmując cztery roczniki, rok później wszyscy alumni naszej diecezji znaleźli się w Rzeszowie. Było to możliwe dzięki życzliwym ludziom wielu instytucji (szczególną rolę należy przypisać RPBM z Dyrektorem P. Józefem Wichrem, Radzie Miasta Rzeszowa i Zarządowi z P. Prezydentem Mieczysławem Janowskim, Siostrom Franciszkankom, Organizacji Kirche in Not z Niemiec oraz Fundacji „Totus Tuus” z Holandii), a zwłaszcza wielkiemu zaangażowaniu odpowiedzialnych za przygotowanie budynków seminarium oraz ofiarności całej diecezji.

WSD_poczatki2Bardzo szybko adoptowano dwa budynki hotelowe, (jeden odkupiony od RPBM Rzeszów), wybudowano jadalnię i kaplicę (szczególną zasługę ma w tym dziele Ks, Prorektor Czesław Szewczyk), wreszcie w 1996 roku ocieplono budynek główny, pokryto budynki hotelowe nowym dachem oraz wykonano ogrodzenie całości terenu Seminarium, zgromadzono wiele książek do biblioteki seminaryjnej (pracami kierował Dyrektor Administracyjny Seminarium Ks. mgr Jan Wolak). Seminarium przygotowuje do kapłaństwa 157 alumnów, nad formacją których czuwają Księżą Przełożeni na czele z Księdzem Rektorem dr Wiesławem Szurkiem (do 1999 r,), a od 1999 r. ks. dr Jerzym Buczkiem. Seminarium jest od 11.08.1994 r. afiliowane do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i dzięki temu alumni mogą na miejscu zdobywać stopień magistra. W Seminarium wykładowcami są Księża i osoby świeckie z terenu diecezji. Poproszono o pomoc również Księży Profesorów z KUL-u oraz z diecezji tarnowskiej i przemyskiej,

We wrześniu 1993 r. powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei naszego Seminarium, niesienie mu pomocy finansowej i kształtowanie postaw religijno – moralnych zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego”.

Formacja stała kapłanów

Przez wszystkie lata istnienia diecezji organizowana była stała formacja kapłanów, obejmująca kapłanów od roku do trzech po święceniach oraz kapłanów, którzy przygotowują się do objęcia probostwa. Formacji kapłanów służą również kongregacje rejonowe, które są organizowane kilka razy w roku, odbyło się również kilka konferencji dekanalnych z udziałem Księży Biskupów.

Od 01.09.1999 r. Biskup Rzeszowski powołał urząd wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów. Został nim dotychczasowy rektor WSD w Rzeszowie – ks. prałat Wiesław Szurek. Znacznie rozszerzono także formację kapłańską obejmując nią wszystkich kapłanów oraz umożliwiając różne jej formy.

Celem przygotowania wykładowców dla Wyższego Seminarium Duchownego Biskup Rzeszowski skierował na studia specjalistyczne szereg księży, którzy studiowali w Rzymie, Wiedniu, w Gratzu, na KUL-u w Lublinie, na ATK w Warszawie. Kilku Księży dojeżdża również na PAT w Krakowie, podejmując zaocznie studia specjalistyczne.

Organizowanie pracy katechetycznej

Cały czas trwała wytężona praca katechetyczna. Ks. Biskup Edward Białogłowski mówił w wywiadzie w 1992 r.: „W tym roku szkolnym katechizuje 374 księży diecezjalnych, 38 zakonnych, 59 katechetek zakonnych i 49 osób świeckich. Z nauki korzysta 110 tysięcy 192 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz 41 tysięcy 945 uczniów szkół średnich. Młodzież akademicka ma sześć ośrodków katechezy i duszpasterstwa. Natomiast na wszystkich uczelniach rzeszowskich księża prowadzą zajęcia z etyki katolickiej”. By podołać zadaniom katechetycznym w diecezji powołano Diecezjalne Studium Katechetyczne, które dekretem z 02.08.1993 r. Biskup Rzeszowski przekształcił w Diecezjalne Kolegium Teologiczne. Miało ono siedzibę w budynku katechetycznym parafii Farnej w Rzeszowie. Kolegium przygotowywało w cyklu trzyletnim katechetów do szkół podstawowych. W 1999 r. Kolegium Teologiczne przestało funkcjonować,

Biskup Rzeszowski powołał również do istnienia Diecezjalne Studium Organistowskie, które dzięki życzliwości 00. Bernardynów, a zwłaszcza O. Cherubina Pająka, Dyrektora Studium, kształci kilkadziesiąt osób, podejmujących posługę organistowską w parafiach diecezji.

Caritas

slowik01Ogromnie istotną sprawą było powołanie Wydziału Charytatywnego Kuni oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Nominację na Dyrektora Caritas otrzymał Ks. Kan. Stanisław Słowik, któremu od początku pomagał ks, Władysław Jagustyn, potem także Ks. Bogusław Janik i Siostry Nazaretanki. Caritas podjęła owocne działania w bardzo wielu dziedzinach, tworząc zespoły charytatywne we wszystkich parafiach diecezji, kuchnie dla biednych w Rzeszowie, później w Jaśle i Gorlicach, Kolbuszowej, Strzyżowie, Głogowie Młp., centrum charytatywne, centrum dla osób niepełnosprawnych, Stacje Socjalne Caritas w Kątach, Ropczycach i Tyczynie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Myczkowcach, Szkolne Koła Caritas w Rzeszowie oraz szereg akcji świątecznej pomocy dla osób biednych, wypoczynku w czasie wakacji i ferii dla biednych dzieci, itp.

Caritas współpracuje z Towarzystwem św. Brata Alberta. Działalność charytatywna w diecezji, a szczególnie działalność Caritas jest ogromnie ważnym wymiarem działania diecezji, stąd budzi radość tyle podjętych inicjatyw.

Środki masowego przekazu

Kolejne zadanie to wejście w mass-media. Wszystko zaczęło się od uzyskania częstotliwości radiowej dla diecezji. Ponieważ diecezja nie była w stanie u początku istnienia podołać utworzeniu Radia, zaproszono najpierw do współpracy OO. Franciszkanów z Krakowa, potem Radio Maryja. Pisał wówczas Biskup Rzeszowski do diecezji: „Od wtorku 13 kwietnia 1993 r. nadawany jest w naszej diecezji program Radia Maryja z Torunia, Radio to działa w wielu diecezjach naszej Ojczyzny, także w sąsiedniej diecezji przemyskiej. Witamy z radością ten program i zachęcamy gorąco do słuchania radia na falach UKF. Diecezja rzeszowska będzie stopniowo wchodzić ze swoim programem, a w przyszłości planujemy własne radio diecezjalne”. Tak też się później stało. W grudniu 1994 roku „Via” Katolickie Radio Rzeszów rozpoczęło swoją działalność najpierw w wymiarze 2 godzin (od 17.00-19.00), od Wielkiego Postu 1995 r. trzy godziny, a od września 1996 r. w wymiarze 6 godzin, ciągle udostępniając pozostały czas na częstotliwości diecezjalnej Radiu Maryja, Od 1997 – 15 godzin, a od 1998 r. całą dobę.

Dyrektorem Radia został mianowany Ks. mgr Roman Jurczak, który przygotował, dzięki życzliwości Ks. Proboszcza Adama Banka, studio w domu parafialnym w Malawie oraz zorganizował zespół redakcyjny, w większości ludzi młodych. Potem przyszła konieczność budowy wieży nadawczej, przygotowania studia w budynku Kurii, przy ul. Zamkowej 4.

Zwiastowanie - pismo urzędowe diecezji

Zwiastowanie – pismo urzędowe diecezji

Bardzo szybko podjęto starania o powołanie do istnienia pisma urzędowego diecezji oraz możliwości przekazywania wiadomości o diecezji do pisma „Źródło”. 18 listopada 1992 r. Biskup Rzeszowski pisał „W najbliższym czasie diecezja nasza podejmie rozprowadzanie Tygodnika Rodzin Katolickich, „Źródło”. Będą w nim zamieszczane również aktualne problemy duszpasterskie naszej rzeszowskiej diecezji. Witam więc z radością tę cenną inicjatywę i powierzam jej rozwój Drogim Duszpasterzom i Drogim Rodzinom naszej Diecezji. Zachęcam do życzliwego przyjęcia tygodnika „Źródło” oraz zachęcam do współpracy z Redakcją”.

Utworzono pismo urzędowe „Zwiastowanie” (kwartalnik), potem doszedł „Biuletyn Synodalny” – pismo zespołów synodalnych, „TAK -Teraz Akcja Katolicka” – pismo Akcji Katolickiej, „Znak Łaski” – pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego i wreszcie od 1994 jest wydawany rocznik naukowy „Resovia Sacra”. Powstało także szereg gazetek parafialnych.

Diecezja co roku wydaje skrócony „Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej”, (pod red. ks. Janusza Sądel) zawierający potrzebne informacje o kapłanach i parafiach diecezji, a także „Kalendarz liturgiczny”.

Ogromną pomocą dla druku tych pism, a także wielu pomocy duszpasterskich służy Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, zorganizowana z wielką ofiarnością i prowadzona przez ks. mgr lic. Piotra Mierzwę od 1994 r. Poligrafia została zlokalizowana w budynku katechetycznym parafii św. Józefa w Rzeszowie-Staromieściu do czasu ukończenia budowy własnych pomieszczeń.

Ostatnim etapem udziału diecezji w środkach masowego przekazu było utworzenie w styczniu 1995 r. Redakcji Katolickiej Telewizji Rzeszów (tworząją dwaj Księża Józef Brzostowski i Marek Buchman), która przygotowuje programy emitowane w telewizji regionalnej i miejskiej.

Od stycznia 1998 r. wychodzi także dodatek do Niedzieli „Niedziela Południowa”, której redaktorem jest ks. Józef Kula, z zespołem. Natomiast od stycznia 1999 r. wychodzi także dla młodzieży dodatek „Droga Rzeszowska” w Tygodniku młodzieży katolickiej Droga.

Domy rekolekcyjne i nowe parafie

Celem podjęcia formacji duchowej członków grup duszpasterskich przygotowano szereg domów rekolekcyjnych: Przybyszówka, Dębowiec, Niechobrz, Kupno, Ropczyce, Sławęcin, Myczkowce, Lipinki, następnie Kotań, Czarna Sędziszowska oraz szereg ośrodków Ruchu Światło-Życie (obecnie potrzebny jest remont większości z nich). Rok bieżący jest czasem szczególnej troski o przygotowanie kolejnych obiektów parafialnych na ośrodki dla grup i stowarzyszeń działających w diecezji.

Dla lepszej opieki duszpasterskiej wiernych diecezji konieczne było utworzenie nowych parafii oraz wybudowanie szeregu kościołów. Obecnie w budowie jest ponad 20 obiektów.

Instytut Teologiczno – Pastoralny im. św. J. S. Pelczara

Instytut7aOd początku istnienia diecezji Biskup Rzeszowski kładł nacisk na formację alumnów i kapłanów, na działalność charytatywną i wreszcie na współpracę kapłanów ze świeckimi we współodpowiedzialności za Kościół. Konieczna do tego jest formacja wielu osób świeckich. W tym celu organizowano szereg spotkań, rekolekcji, szkoleń. Obecnie te działania przybiorą formę instytucjonalną w formie Instytutu Jana Pawła II. Jest przygotowywany odpowiedni budynek, gdzie znajdzie swoje miejsce biblioteka, szereg sal wykładowych. Będzie to więc z prawdziwego zdarzenia centrum formacyjne diecezji rzeszowskiej, w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Dyrektorem został w 1998 r. ks. dr Andrzej Garbarz, zaś od 1999 r. wspomagał go ks. Andrzej Cyprys. Od roku 2000 Instytut miał swoją siedzibę Instytucie Jana Pawła II, przy ul. 17 Pułku Piechoty 5. W 2012 r. Instytut przeniósł się do nowego budynku przy ul Witolda 11a, budowanego w latach 2011-2012.

Troska o młodzież

Ogromnie ważną dziedziną jest troska o młodych. Duszpasterstwo młodzieży było zawsze w diecezji ważną sprawą: wielu młodych jest zaangażowanych w ruchu Światło-Życie, zdobywając formację w ciągu roku i w czasie rekolekcji wakacyjnych, maturzyści mają swoje rekolekcje oraz wspólny wyjazd na Jasną Górę. Na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, pod przewodem Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, co roku udaje się 3 tysiące młodych. Młodzi naszej diecezji spotykają się także co roku w Niedzielę Palmową w Katedrze i w kościele 00. Franciszkanów w Jaśle. Szczególne jednak znaczenie ma reaktywowanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które jest bardzo atrakcyjną propozycja dla młodych. Dekretem Biskupa Rzeszowskiego w dniu 24.04.1993 powołano KSM Diecezji Rzeszowskiej. Koła KSM-u bardzo owocnie działają już w kilkudziesięciu parafiach. Co roku spotykają się w Rzeszowskiej Katedrze w Uroczystość Patronalną Chrystusa Króla.

Ruchy i stowarzyszenia katolickie

W diecezji od początku działa bardzo aktywnie Ruch Domowego Kościoła, do którego należy wiele rodzin, zwłaszcza w miastach. W Rzeszowie powstają szybko kolejne wspólnoty Neokatechumenatu, w wielu parafiach diecezji są tworzone grupy Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, bardzo aktywnie działa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, W miastach diecezji jest tworzone Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, działa Ruch Rodzin Nazaretańskich oraz Fundacja Jana Pawła II „Wzrastanie”, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Wszystkie te ruchy i stowarzyszenia skupiają wielu wspaniałych ludzi, którzy pragną „przemieniać oblicze tej ziemi”.

Rady Duszpasterskie

W diecezji od początku pracowały w parafiach rady. W wielu parafiach były to komitety budowlane, które były bardzo aktywne przy budowie kościołów, w wielu zaś rady duszpasterskie, jednak nastawione bardziej na sprawy materialne. W 1995 r. Biskup Rzeszowski zadecydował: „Aby odpowiedzieć na potrzeby wiernych w naszych parafiach, a równocześnie wypełnić obowiązek wynikający z nauczania Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza Ojca św. Jana Pawła II w tej kwestii, podejmiemy w miesiącu czerwcu wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Dzięki uczestnictwu w Radzie Duszpasterskiej katolicy świeccy bardziej urzeczywistniają odpowiedzialność za los Kościoła Bożego i gorliwiej wypełniają posłannictwo, wynikające zwłaszcza z sakramentu Chrztu Świętego i Bierzmowania”.

W większości parafii powołano nowe Rady Duszpasterskie; mają one przede wszystkim zająć się sprawami duszpasterskimi i służyć radą i pomocą duszpasterzom w tym, by parafie były prawdziwymi wspólnotami ludzi, zjednoczonych z Bogiem i między sobą.

Duszpasterstwo Rodzin i Studium Rodzinne

W diecezji od lat funkcjonuje dobrze rozwinięte duszpasterstwo rodzin, prowadzone przez Ks. dra Jana Koca (następnie Ks. dr. Adama Dzióbę, obecnie ks. Marcina Jaracza) i P. Helenę Czachor (obecnie P. Barbarę Wiater). W ramach Studium Rodzinnego oraz szeregu kursów i szkoleń przygotowano wiele osób, które prowadzą dekanalne poradnie rodzinne, kursy dla narzeczonych i wykłady dla różnych grup, W bieżącym roku na dwuletnim Studium Rodzinnym naukę podejmuje blisko 100 osób,

Szczególnie ważnych zadaniem odpowiedzialnych za sprawy rodzinne w diecezji jest w obecnym czasie troska o wychowanie prorodzinne w szkole,

Akcja Katolicka

Ostatnie lata niosą szereg wyzwań, na które trzeba odpowiedzieć wielką aktywnością ludzi wierzących. Stąd tak wielkie nadzieje w reaktywowanej Akcji Katolickiej, W dniu 2 czerwca 1995 r., w kolejną rocznicę pobytu Ojca św, w Rzeszowie, Biskup Rzeszowski powołał do istnienia Akcję Katolicką Diecezji Rzeszowskiej: „W oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, a w trosce o nową ewangelizację i rozwój apostolstwa ludzi świeckich – dorosłych, młodzieży i dzieci – powołujemy Akcję Katolicką Diecezji Rzeszowskiej, „by odnowić wszystko w Chrystusie”. Akcja Katolicka w swojej działalności kierować się będzie nauką Kościoła i zatwierdzonym statutem”.

Asystentem kościelnym został mianowany Ks. Kan. Stanisław Potera, proboszcz parafii św. Michała w Rzeszowie. Obecnie powstają koła parafialne i prowadzone jest szkolenie liderów.

Współpraca w dziedzinie kultury

W diecezji współpraca duchownych ze świeckimi przejawia się także w organizowaniu szeregu spotkań, które promują kulturę chrześcijańską. W Rzeszowie organizowane są od wielu lat Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, Wieczory Muzyki Organowej w Rzeszowskiej Katedrze, Wieczory Bernardyńskie u 00. Bernardynów, koncerty chórów i muzyki organowej w Rzeszowskiej Farze, przeglądy chórów w Katedrze i w parafii św. Judy Tadeusza. W ostatnim czasie doszły jeszcze koncerty organowe w Boguchwale. Ta promocja kultury chrześcijańskiej jest ogromnie potrzebna w dzisiejszych czasach. W 1998 r. zostało powołane Muzeum Diecezjalne, którego dyrektorem został ks. Franciszek Dziedzic. Po roku swej działalności jest liczącą się palcówką kulturalną w mieście, organizując oprócz ekspozycji stałej wystawy twórczości uznanych twórców.

Współpraca z nauczycielami

Księża Biskupi dostrzegają rolę nauczycieli w formowaniu młodego pokolenia. Stąd istnieje potrzeba współpracy wszystkich w tej ważnej sprawie. Od początku istnienia diecezji są organizowane uroczyste inauguracje roku akademickiego uczelni Rzeszowa w rzeszowskiej Katedrze. Gromadzą się studenci wszystkich uczelni oraz nauczyciele akademiccy, aby modlić się o mądrość i spotkać się razem, by tworzyć jedną wspólnotę.

W czasie wizytacji kanonicznych, które objęły w ciągu 5 lat całą diecezję, Księża Biskupi systematycznie spotykają się w szkołach z dziećmi i nauczycielami. Spotkania te są dobrą okazją do uświadomienia potrzeby wspólnej troski Kościoła i szkoły o właściwe wychowanie młodego pokolenia.

W diecezji aktywnie działają również Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, duszpasterstwo Nauczycieli oraz Polskie Towarzystwo Nauczycieli, które organizują szereg spotkań z nauczycielami (opiekunem jest Ks. dr Janusz Podlaszczak).