Instytucje

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wpisany przez Admin

Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Przy Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara działa Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej.

Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
Ks. dr hab. Jerzy Buczek

Kontakt:
Instytut Teologiczno-Pastoralny
im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a
35-302 Rzeszów
tel. (17) 871-24-00 (centrala)
tel. (17) 871-24-03 (sekretariat)
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.rzeszow.pl

Terminy spotkań:

Swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 2014/2015. Spotkania odbywały się od października do czerwca, zazwyczaj w soboty, dwa razy  w miesiącu:

Szczegóły na stronie Instytutu:

www.instytut.rzeszow.pl

Ramowy program spotkań:

9.00-10.30 – blok religijny
10.30-11.00 – przerwa na kawę i herbatę
11.00-12.30 – blok medyczny
12.30-13.00 – przerwa obiadowa
13.00-14.30 – blok kulturowy

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

§ 1. Postanowienie ogólne
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej (dalej: UTWDRz) zostaje powołany do istnienia decyzją Biskupa Rzeszowskiego.
2. UTWDRz działa jako sekcja Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
w Rzeszowie (dalej: ITP) i w relacjach prawnych korzysta z jego osobowości prawnej.
3. UTWDRz prowadzi swoją działalność w budynku ITP przy ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

§ 2. Cele UTWDRz
Celem UTWDRz jest:
1. Upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej słuchaczy UTWDRz.
2. Edukacja słuchaczy UTWDRz z zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, prawa, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, a także innych dziedzin.
3. Aktywizacja społeczna osób starszych, w tym niepełnosprawnych i chorych.
4. inspirowanie działań instytucji i środowisk na rzecz ludzi starszych, osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących.
5. Podejmowanie działań służących nawiązywaniu, utrzymaniu i zacieśnianiu więzi
międzypokoleniowych.
6. Popularyzowanie wśród słuchaczy UTWDRz tematyki narodowej i patriotycznej dotyczącej małej
i dużej Ojczyzny.

§ 3. Realizacja celów
UTWDRz realizuje zamierzone cele poprzez podstawową i dodatkową formę działalności.
1. Podstawowa forma obejmuje wykłady, ćwiczenia, prezentacje, konferencje, zebrania,
warsztaty, konwersatoria, w następujących blokach tematycznych:
– Biblia,
– teologia,
– filozofia,
– historia,
– prawo kościelne i świeckie,
– nauki społeczne,
– nauki o zdrowiu,
– poradnictwo prawne, psychologiczne i inne,
– inne zagadnienia.
2. Forma dodatkowa obejmuje:
– okolicznościowe rekolekcje, dni skupienia, konferencje formacyjne,
– pielgrzymki, wycieczki, zjazdy,
– zwiedzanie zabytków kultury, imprezy kulturalne,
– kursy, sympozja, panele dyskusyjne,
– inne formy o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym.
3. Patronat naukowy na działalnością UTWDRz sprawuje Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dalej: UPJPII). Rektor UTWDRz składa Rektorowi UPJPII sprawozdanie pisemne z działalności UTWDRz za miniony rok akademicki.
4. UTWDRz współpracuje z innymi wyższymi uczelniami, organizacjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, kościelnymi, osobami o uznanym autorytecie, ze szczególnym uwzględnieniem tych podmiotów, które zajmują się osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

§ 4. Struktura organizacyjna UTWDRz
1. W skład struktury organizacyjnej UTWDRz wchodzą:
– Rektor, mianowany przez Biskupa Rzeszowskiego, kierujący działalnością UTWDRz,
– Rada Programowa, nadzorująca działalność UTWDRz,
– Samorząd Studencki, uczestniczący aktywnie w działalności UTWDRz.
2. W skład Rady Programowej UTWDRz wchodzą:
– Dyrektor ITP,
– Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie,
– Przedstawiciel wykładowców, wskazany przez Rektora UTWDRz.
– Przedstawicie Samorządu słuchaczy: Przewodniczący i Sekretarz
3. Samorząd Słuchaczy UTWDRz tworzą trzej przedstawiciele słuchaczy wybierani raz na dwa lata w wyborach jawnych. Spośród siebie wybierają: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
4. Do zadań Rektora UTWDRz należy:
– organizacja studiów UTWDRz,
– określanie planu wykładów i zlecanie zajęć,
– przedstawianie Radzie Programowej raportów z działalności UTWDRz,
– przedstawianie UPJPII sprawozdania z działalności za miniony rok akademicki,
– współpraca z Samorządem Słuchaczy UTWDRz,
– reprezentowanie UTWDRz wobec innych osób fizycznych i prawnych.
5. Do zadań Rady Programowej UTWDRz należy:
– ustalanie kierunków działalności UTWDRz,
– przyjmowanie raportów i ocena działalności UTWDRz.
6. Do zadań Samorządu słuchaczy należy:
– reprezentowanie słuchaczy wobec władz UTWDRZ,
– udział w pracach Rady Programowej,
– organizowanie w porozumieniu z Rektorem spotkań integrujących słuchaczy.

§ 5. Słuchacze UTWDRz
1. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:
– po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia (50+),
– po zakończeniu okresu aktywności zawodowej,
– niepełnosprawne,
– inne, w uzasadnionych przypadkach.
2. Podstawą przyjęcia do UTWDRz jest złożenie podania pisemnego w sekretariacie ITP na adres Rektora UTWDRz.
3. Każdy słuchacz UTWDRz otrzymuje indeks UTWDRz.
4. Na zakończenie semestru słuchacz UTWDRz otrzymuje wpis do indeksu.
5. Dwuletni cykl studiów kończy się rozdaniem dyplomów UTWDRz na podstawie zaliczenia zajęć określonych w planie studiów.
6. Po ukończeniu UTWDRz istnieje możliwość kontynuowania nauki na zasadzie wolnego słuchacza.
7. Słuchacze UTWDRz, a także absolwenci UTWDRz pragnący kontynuować naukę wpłacają na konto ITP opłatę za udział. Wysokość opłaty określa Rektor UTWDRz.

§ 6. Administracja i finanse UTWDRz
1. Obsługę administracyjną UTWDRz zapewnia sekretariat i księgowość ITP.
2. UTWDRz finansowany jest z:
– opłat za studia,
– grantów,
– programów,
– sponsoringu firm, instytucji i osób prywatnych,
– darowizn.
3. UTWDRz korzysta z konta ITP (dopisek: UTWDRz).
4. W przypadku rozwiązania UTWDRz przez Biskupa Rzeszowskiego majątek UTWDRz przechodzi na własność Diecezji Rzeszowskiej.

§ 7. Pieczęci UTWDRz
UTWDRz ma prawo do korzystania z następujących pieczęci:
– płaskiej z napisem: Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej, ul. Witolda 11a, Rzeszów 35-302,
– okrągłej z napisem w otoku: Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej. Wewnątrz znajduje się wizerunek Patrona ITP.,
– płaskiej z napisem: Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej z nazwiskiem bieżącego Rektora.

§ 8. Postanowienie końcowe
1. Sprawy nie ujęte przepisami niniejszego Regulaminu ustala Rektor UTWDRz.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Biskupa Rzeszowskiego.
3. Zmiany w Regulaminie UTWDRz zatwierdza Biskup Rzeszowski.

Niniejszy regulamin zatwierdzam

+Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

Rzeszów, 8.09.2014 r.