Sakramenty

Instrukcja o przygotowaniu do bierzmowania

Wpisany przez Admin

INSTRUKCJA o parafialnym przygotowaniu do sakramentu bierzmowania

(Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004, Rzeszów 2004, 239-240)

1. Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej udziela się uczniom w klasie III gimnazjum.

2. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 1 rok i należy je rozpocząć w klasie II gimnazjum od drugiego półrocza.

3. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się trybem parafialnym. Szkolne nauczanie katechetyczne uzupełnia, a nie zastępuje parafialnego trybu przygotowania do tego sakramentu.

4. Grupa katechetyczna nie może być większa niż 30 osób. a młodzież powinna odbywać przygotowanie w parafii, do której przynależy

5. W prowadzeniu spotkań formacyjnych i celebracji dla kandydatów do Bierzmowania duszpasterze korzystają z materiałów i pomocy wskazanych przez Kurię.

6. Kandydaci powinni posiadać indeks ze zdjęciem, wpis ocen z katechezy (począwszy od klasy VI szkoły podstawowej) oraz powinni praktykować spowiedź comiesięczną. Spowiednicy potwierdzają odbytą przez penitentów (którzy przygotowują się do bierzmowania) spowiedź, składając podpis w indeksie

7. Modlitewnik dojrzałego chrześcijanina oraz Katechizm dla bierzmowanych należy wręczyć kandydatom już na samym początku przygotowań, czyli w marcu.

8. Ważnym elementem przygotowania kandydatów jest przeprowadzanie nabożeństw, w których powinni brać udział rodzice, a w miarę możliwości także świadkowie Bierzmowania. Pomoce do przeprowadzania nabożeństw zawiera podręcznik pt. Celebracje liturgiczne. Warto zwrócić uwagę, aby młodzieży wręczyć medalik lub krzyżyk, a także różaniec. Może uda się utworzyć nowe „róże różańcowe” z kandydatów do Bierzmowania. Twórzmy grupy duszpasterskie z młodzieży, która chce być bierzmowana. Rozprowadzajmy wśród młodych prasę katolicką zadając materiały do opracowania Szczególnie polecajmy Naszą Arkę. która podejmuje tematy jednorodne i przedstawia je popularnie.

9. Na miesiąc przed Bierzmowaniem ksiądz dziekan i ksiądz proboszcz przeprowadzą egzamin dopuszczający młodzież do Bierzmowania. Należy sprawdzić Indeksy (czy są autentyczne podpisy spowiedników, oceny z religii), opanowanie katechizmu i wpisać ocenę w skali 6-stopniowej na Prośbie o dopuszczenie do bierzmowania. Należy również zwrócić uwagę czy odbyły się nabożeństwa i jakie imię wybiera kandydat przy bierzmowaniu. Na egzaminie powinni być obecni rodzice i katechizujący grupę.

10. Na miesiąc przed Bierzmowaniem, a po egzaminie, o którym mowa w pkt 9, należy zaprosić delegata ds. bierzmowania odpowiedzialnego za dekanat, który zbierze prośby o bierzmowanie, sprawdzi indeksy oraz wypełnienie kartek do bierzmowania, modlitewniki, przyrzeczenie abstynenckie, rozstrzygnie ewentualne wątpliwości, które mogą powstać przy dopuszczaniu oraz odprawi liturgię Mszę św. lub Słowa Bożego. Świadectwo o przygotowaniu młodzieży i znajomości liturgii oraz przygotowaniu Mszy św. obrzędowej złoży na piśmie w Kurii.

11. Po bierzmowaniu należy zgromadzić młodzież w niedzielę na Mszę św. dziękczynną za dary Ducha Świętego oraz oddać bierzmowanym indeksy opieczętowane pieczęcią parafialną wraz z potwierdzeniem przyjęcia bierzmowania.