Newsy Pismo święte

Dlaczego warto czytać Pismo święte?

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka
Czytelniczy analfabetyzm współczesnego świata

Żyjemy w świecie komunikatorów wśród których zaczynają dominować internetowe narzędzia. Książki powoli wydają się odchodzić do lamusa. Wśród młodzieży powstaje przekonanie, że nie warto ich czytać, ponieważ wszystko można znaleźć w Internecie. Coraz większą rolę odgrywa techniczne myślenie. Wycinkowa wiedza stawiana jest w miejsce mądrości. Humanizm zaczyna oznaczać utylitaryzm w sensie zdobywania przyjemności i ułatwiania sobie życia. Również średnie pokolenie zmuszone do nieustannej gonitwy za dobrami materialnymi, coraz mniejszą uwagę zaczyna zwracać na wartości duchowe, których źródłem poznania jest literatura. Tego typu myślenie ma również negatywny wpływ na naszą wiarę, ponieważ jej fundamenty są zawarte w Biblii – spisanym Słowie Bożym.

Biblia miejscem spotkania Boga z człowiekiem

Bóg od najdawniejszych czasów wykorzystywał zdolność człowieka do komunikowania się przez słowo, aby mu się objawiać. Czynił to w określonej sytuacji egzystencjalnej w sposób zgodny z możliwościami poznawczymi człowieka, zawsze jednak wysoko stawiając epistemologiczną poprzeczkę. W ten sposób przyczyniał się do jego rozwoju. Ponieważ Bóg jest duchem, a człowiek stworzeniem składającym się z ducha i materii, najczęściej forma przekazu opierała się na doświadczeniach ludzi, którzy w sposób szczególny otworzyli się na Niego i w ten sposób odkryli Jego rolę w życiu. Jest w nią wpisane swoiste misterium dostępne tylko poprzez pewien wysiłek poznawczy oparty zarówno na sercu jak i rozumie oświeconym łaską Bożą.

Wiara ze… słowa

Zanurzenie się w misterium przenikania się spraw nadprzyrodzonych i doczesnych oraz odkrycie bogactwa Bożego przesłania jest możliwe tylko dla tych, którzy najpierw się pochylą nad Słowem Bożym wcielonym w ludzkie słowo, a potem otworzą się na nie. Ów proces stanowi punkt krytyczny w relacji Bóg – człowiek. Prawdę tę podkreślają autorzy natchnieni zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, zdając sobie sprawę z pojawiających się w tym względzie przeszkód. W przeszłości pierwszą i podstawową było postawienie człowieka w miejscu Boga, ale kolejną brak dostępu do Słowa Bożego. Współcześnie pierwsza przyczyna pozostała niezmieniona, druga uległa zmianie: pojawiła się niechęć do sięgania po wartościowe słowo pisane. Jeszcze ważniejszym powodem jest zanikająca wiara. Widać zwrotną zależność: ludzie słabo wierzą (lub nie wierzą) w Chrystusa, ponieważ nie czytają Pisma Świętego i nie czytają Pisma Świętego, ponieważ słabo wierzą (lub nie wierzą) w Chrystusa. W ten sposób świat staje się coraz bardziej dekadencki, gdzie słowo „miłość”, tak często wymieniane, stało się pustym sloganem. Bez Boga bowiem nie ma prawdziwej miłości. Nawet wielu ludzi uważających się za chrześcijan w praktyce zachowuje się jak prymitywni poganie, co prowadzi do brutalizacji codzienności, wyprania jej z podstawowych wartości humanistycznych.

Boże Narodzenie czasem narodzin Słowa Bożego

Potrzeba wrócić do prawdziwych wzorców, poszukać autentycznej mądrości, będącej źródłem pokoju i szczęścia nie tylko doczesnego, ale i wiecznego. Dobrą okazję stanowi okres Bożego Narodzenia – czas radości, ale i zadumy nad wielkim wydarzeniem wiary, jakim jest Wcielenie Słowa Bożego z miłości dla człowieka. Pozostawienie na pewien czas tego, co materialne, próba przedefiniowania życiowych priorytetów w świetle nastrojowych kolęd, pomoże nam oderwać się od kultury technicznej, skoncentrowanej tylko i wyłącznie na świecie doczesnym. Może to być najlepszy moment na rozpoczęcie regularnego kontaktu ze słowem Bożym zawartym w Biblii. Wymaga on przełamania swoistej niechęci do słowa drukowanego, ale jeśli pojawi się właściwa motywacja, nie będzie z tym problemu. Należy pamiętać, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga, tzn. zawiera nie tylko objawione prawdy zbawcze, ale również światło i moc Ducha Świętego. Maryja otwierając się na nie spowodowała diametralną przemianę swojego życia rodząc Zbawiciela, wywierając w ten sposób pozytywny wpływ na całą ludzkość. Podchodząc z otwartym sercem do lektury Biblii można być pewnym sukcesu. Słowo Boże posiada w sobie olbrzymi dynamizm. Bóg poprzez nie: stworzył świat, Jego Syn stał się Człowiekiem, rozrasta się Królestwo Boże na ziemi, a ludzie prości odkrywają prawdy niedostępne dla wykształconych ignorantów wiary (zob. Mt 11,25; Łk 10,21). Czytający je z biegiem czasu wchodzi w żywą relację z Bogiem, a sama Księga staje się najlepszym przewodnikiem życia, z którym trudno się rozstać. Wywiera wpływ skutkujący głębszym poznaniem Boga, pogłębieniem wiary w Chrystusa, odczytaniem woli Bożej, zdobyciem prawdziwej mądrości, otwarciem na drugiego człowieka. W sensie ogólnym prowadzi do humanizacji życia, a co za tym idzie – prymatu ducha nad materią i dobra nad złem.

Pomoce do lektury Pisma Świętego

Czytanie Pisma Świętego związane jest z trudami: przemiany leniwej do czytania i grzesznej mentalności, wchodzenia w niezgłębione tajemnice wiary, ale również z wysiłkiem przekraczania literackiej warstwy Biblii. Historia objawiania się Boga człowiekowi trwała setki lat, dokonywała się na terenach Bliskiego Wschodu, gdzie panuje różna od zachodniej kultura. Stąd nierzadko treść Pisma Świętego wydaje się być skomplikowana. W Dziejach Apostolskich opisana jest sytuacja, gdzie urzędnik królowej egipskiej Kandaki wracający z Jerozolimy czytał fragment Księgi Izajasza. Na pytanie Filipa „ czy rozumiesz co czytasz?” odpowiedział: „Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?” (Dz 8,31). Współczesny „Etiop” ma więcej szczęścia. Oprócz licznych książek, komentarzy, czasopism interpretujących i popularyzujących Pismo Święte, istnieje strona internetowa biblista.pl (Dzieło Biblijne) prowadzona przez „Dzieło Biblijne im. bł. Jana Pawła II”, gdzie regularnie zamieszczane są lectio divina do niedzielnych czytań mszalnych. Dzieło Biblijne wydaje w formie kwartalnika „Krąg Biblijny”, zawierający artykuły i komentarze do niedzielnych czytań mszalnych. Raz w tygodniu w telewizji „Trwam” w sobotę o godz. 10.00 prowadzone są wykłady przez profesorów, członków Stowarzyszenia Biblistów Polskich w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Wykłady te są również dostępne na wspomnianej stronie biblista.pl. W naszej Diecezji jest prowadzone dwuletnie Studium Biblijne dla osób, które pragną pogłębić swoją znajomość Biblii. W wielu parafiach są prowadzone spotkania biblijne. Chrystus zaprasza nas dzisiaj jak niegdyś św. Augustyna: „bierz i czytaj (Biblię)”.

Ks. Marek Dzik