Newsy

Konkurs Biblijny 2018

Wpisany przez red.

W X Tygodniu Biblijnym 2018 r., którego hasłem sĄ słowa „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”, zapraszamy do udziału w Konkursie Biblijnym 2018. Poniżej zamieszczamy pytania konkursowe oraz regulamin konkursu.

I. Pytania konkursowe:

1. Zwierzę, które Abraham i Izaak wzięli do krainy Moria:
a) Krowa
b) Osioł
c) Rumak
d) Wielbłąd

2. Które miasto zostało zburzone przez głos siedmiu trąb?
a) Antalya
b) Jerycho
c) Nazaret
d) Aj

3. Jak miała na imię żona Mojżesza?
a) Debora
b) Miriam
c) Sefora
d) Sara

4. Prorok Amos zajmował się:
a) Handlem
b) Rolnictwem
c) Sztuką
d) Pasterstwem i hodowlą fig

5. Jakie lekarstwo zalecił Anioł Rafał, by ojciec Tobiasza mógł przejrzeć:
a) Pszczeli miód
b) Olej z wątroby rekina
c) Żółć ryby
d) Świetlisty wosk

6. Miasto zwane „grzesznym”, w którym nauczał św. Paweł:
a) Cyrena
b) Korynt
c) Niniwa
d) Tesalonika

7. Codzienne obowiązki Abla obejmowały:
a) Wypasanie trzody
b) Grę na cytrze
c) Polowanie na dzikie zwierzęta
d) Uprawę roli

8. Piszącym list do Rzymian był:
a) Św. Paweł
b) Tymoteusz
c) Tercjusz
d) Jazon

9. Której z poniższych osób Judyta przekazała głowę króla Holofernesa?
a) Arcykapłanowi Joakimowi
b) Achiorowi
c) Niewolnicy
d) Bagoasowi

10. Z czyjej inicjatywy Hiob został dotknięty trądem złośliwym?
a) Elifaza z Temanu
b) Bildady z Szuach
c) Szatana
d) Anioła

11. Wizja wrzącego kotła w Księdze Jeremiasza 1,13 mówi o:
a) Wiecznej karze za grzechy
b) Zagładzie mieszkańców ziemi
c) Nieszczęściach Izraela
d) Śmierci królów Pańskich

12. Komu zalecił Bóg kupno lnianego pasa?
a) Mojżeszowi
b) Jakubowi
c) Danielowi
d) Jeremiaszowi

13. Jak zakończył się los złych duchów nieczystych, które Chrystus posłał w trzodę świń?
a) Zaczęły wołać, wiemy kto jesteś Święty Boży
b) Zginęły w wodach jeziora
c) Rozeszły się po kraju Gadareńczyków
d) Zginęły w ogniu

14. Kobieta cierpiąca na krwotok, chorowała lat:
a) 13
b) 10
c) 12
d) 16

15. Jakie imię nosił człowiek, którego Chrystus ujrzał w komorze celnej i zachęcił go do pójścia za sobą?
a) Tadeusz
b) Juda
c) Łukasz
d) Mateusz

16. Nazwa miasta nad którym zapłakał Jezus:
a) Jerycho
b) Jeruzalem
c) Korozain
d) Sydon

17. Skąd pochodził młodzieniec, którego Chrystus przywrócił ze śmierci do życia:
a) Nazaret
b) Galilea
c) Tyr
d) Nain

18. W którym liście św. Paweł pisze; „otrzymaliście Ducha przybrania za Synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze”?
a) W 1 liście do Koryntian
b) W liście do Filipian (por. list do Kolosan)
c) W liście do Rzymian (por. list do Galatów)
d) W liście do Efezjan

19. Tajemnicze odejście Eliasza polegało na:
a) Zniknięciu wśród wód
b) Uniesieniu wśród wichru do nieba
c) Śmierci, której żadne z ludzi nie widział
d) Uniesieniu wśród gwiazd do Chwały Pańskiej

20. Ile lat życia doliczył Pan Bóg królowi Ezechiaszowi w czasie zmagań ze śmiertelną chorobą:
a) 10
b) 17
c) 15
d) 5

21. Z jakiego powodu „nie mogła się utulić w żalu” Rachela?

22. Wymień znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy:

23. Uczta mesjańska- wyjaśnij jej znaczenie, wskazując najważniejszy jej cel:

24. Jakie imię nosił niewidomy żebrak, którego Chrystus uzdrowił podczas jednej ze swych wędrówek?

25. Jak brzmi hasło tegorocznego (X) tygodnia Biblijnego?

II. Regulamin konkursu:
• Wypełniony kwestionariusz konkursowy z odpowiedziami należy przesłać na adres e-mail: kuria@diecezja.rzeszow.pl
• W kwestionariuszu należy wpisać także swoje dane: imię i nazwisko, parafia, adres e-mail.
• Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy diecezji rzeszowskiej.
• Odpowiedzi można nadsyłać do soboty, 21 kwietnia włącznie.
• Po zakończeniu konkursu, komisja konkursowa oceni nadesłane odpowiedzi i opublikuje na stronie diecezjalnej www (najwcześniej w czwartek 26 kwietnia) listę osób nagrodzonych.
• W sytuacji gdy więcej osób otrzyma taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsc zadecyduje termin nadesłania wypełnionego kwestionariusza.
• Po nagrody książkowe, dotyczące tematyki biblijnej, mieszkańcy Rzeszowa mogą zgłaszać się do kurii, przy ul. Zamkowej 4, w godzinach jej pracy (9.00-13.00). Dla uczestników spoza Rzeszowa nagrody prześlemy do parafii przez kolporterów w czwartek, 26 kwietnia.
• Uczestnicy konkursu proszeni są o wyrażenie zgody (na kwestionariuszu konkursowym) na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i parafii pochodzenia na stronie internetowej diecezji rzeszowskiej.

ks. dr Marek Dzik
Dzieło Biblijne Diecezji Rzeszowskiej