Newsy

SOS OJCOSTWA – Walne Zebranie SRK

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„SOS OJCOSTWA” – XXV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) Diecezji Rzeszowskiej.

Co roku pod koniec czerwcaczłonkowie (SRK) spotykają się na Walnym Zgromadzeniu. Tym razem było to XXV Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze SRK. Odbyło się ono 29 czerwca b. roku w Tyczynie. Uczestniczyli w nim wybrani delegaci w liczbie 1 delegat na 5 członków Koła.
Zebranie rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą świętą w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tyczynie, sprawowaną przez Ks. Proboszcza parafii ks. dr Mariana Czenczka oraz ks. Mariana Raźnikiewicza – asystenta diecezjalnego SRK.

W wygłoszonej homilii Ks. Proboszcz nawiązał do czytania z tego dnia -uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, a główny wątek to odpowiedź na pytanie: Gdzie jest nasze miejsce we wspólnocie Kościoła?, Jakie jest miejsce SRK w Kościele?, Dlaczego kochamy Kościół?
Kochać Kościół to kochać Chrystusa, gdyż Syn Boży utożsamia się z Kościołem. Kościół stoi na straży godności człowieka od narodzin do śmierci. Kościół zawsze jest wierny – zawsze będzie bronił godności ludzkiej. Jest wspólnotą, która stale się odnawia i oczyszcza, jest naszą rodziną, jest wspólnotą, która ma wielką moc, gromadzi się w imię Boże.

Dalsza część zebrania odbyła się w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie. W sprawozdaniu merytorycznym za ubiegły rok prezes SRK Poseł Kazimierz Gołojuch przedstawił najważniejsze działania, które odbywały się przede wszystkim w Kołach.
Jest to formacja chrześcijańska, czyli kształtowanie i doskonalenie się na drodze do świętości zarówno członków wspólnot SRK, jak i innych rodzin poprzez prowadzone modlitwy, pielgrzymki, dni skupienia, katechezy, wykłady, redagowanie artykułów i gazetek.
Formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży – na koloniach, na różnorodnych spotkaniach, w świetlicach przy parafialnych, gdzie prowadzi się elementy wychowania katolickiego poprzez modlitwę, katechezę, a na koloniach podczas codziennej Mszy świętej.
Troska o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Działania charytatywne – kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, półkolonie, paczki dla dzieci z okazji spotkań świątecznych, czy ze św. Mikołajem. Działalność charytatywna – to również pomoc w odbudowie kościołów na Ukrainie i pomoc dla Rodaków za wschodnią granicą, oraz dla krajów misyjnych i misjonarzy pełniących w nich posługę.
Zebrani delegaci udzielili Zarządowi absolutorium za działalność finansową i merytoryczną.

Głosy w dyskusji wyrażały troskę o rodzinę i młode pokolenie. Zadawano sobie pytanie: Jak ratować rodzinę? Słabość rodziny w dużym stopniu wynika ze słabości odpowiedzialności ojców w rodzinie, z braku wychowania do ojcostwa. Pani dr Wanda Półtawska sformułowała hasło:„SOS OJCOSTWA”. Inicjatywa ta ma na celu głównie przebudzenie mężczyzn, by dostrzegli swoją rolę w małżeństwie, rodzinie a także w Kościele.

Tam gdzie brakuje ojca (nie tylko fizycznie), gdzie brakuje ojca w wychowaniu, gdzie jest jedynie odpowiedzialność materialna, pojawia się zagrożenie, a nawet niebezpieczeństwo. Zagrożone staje się macierzyństwo matki i los dziecka. Nie ma przecież żadnego dziecka bez ojca, a aborcja nie jest czynem kobiecym. Zagrożeniu ulega życie i rodzina.

Potwierdzają to dane statystyczne: 90 % bezdomnych czy dzieci uciekających z domu pochodzi z rodzin bez ojca, 85 % młodzieży trafiającej do więzień wychowało się bez ojca i td. Zdaniem dr Półtawskiej kryzys męskości jest następstwem nieodpowiedzialnego wychowania chłopców, braku przygotowania do powołania w małżeństwie i rodzinie. Walne Zgromadzenie wysunęło wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały „SOS OJCOSTWA”, mającej na celu „mocniejsze” propagowanie odpowiedzialności ojców w rodzinie, o upowszechnienie pracy duszpasterskiej wzmacniającej mężczyzn w ich rolach, o podjęcie działań formacyjno – modlitewnych na terenie diecezji oraz parafii mających na celu ratowanie rodziny poprzez ratowanie ojcostwa.
Wyrażamy wdzięczność Ks. Proboszczowi parafii w Tyczynie, Ks. Marianowi Raźnikiewiczowi, Kołu Parafialnemu SRK w Tyczynie za organizację spotkania i serdeczne przyjęcie.

Marta Przewor