WSTĘP

KALENDARZ LITURGICZNY DIECEZJI RZESZOWSKIEJ ROK LITURGICZNY 2011/2012

CYKL NIEDZIELNY „B”
ROK II

PATRONOWIE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Pierwszorzędny:

ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR (19.01)Biskup

Drugorzędny:

BŁ. KAROLINA KÓZKÓWNA (18.11)Dziewica i Męczennica

Imię Biskupa Diecezjalnego: KAZIMIERZ

Rocznica konsekracji katedry: 2 czerwca

Rocznica poświęcenia kościoła własnego:ostatnia niedziela października
lub dzień, w którym przypada rocznica

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

Zgodnie z wyjaśnieniem podanym przez Św. Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Notitiae, nr 77,
s. 343), rocznicę poświęcenia (konsekracji) kościoła własnego można obchodzić co roku:
– albo w tym dniu, w którym świątynia była poświęcona (o ile data konsekracji jest znana);
– albo w niedzielę najbliższą tego dnia (jeżeli jest to niedziela zwykła, „Per annum”);
– albo w niedzielę przed uroczystością Wszystkich Świętych.

W kościołach, w których data konsekracji nie jest znana, rocznicę dedykacji obchodzi się:
– albo w niedzielę przed Uroczystością Wszystkich Świętych,
– albo 25 października (np. gdy w ostatnią niedzielę tego miesiąca uroczyście obchodzi się patronalne święto SS. Ap. Szymona i Judy Tadeusza).

WYKAZ OBCHODÓW RUCHOMYCH w roku liturgicznym 2010/2011

I Niedziela Adwentu - 27 listopada
Świętej Rodziny - 30 grudnia
Święto Chrztu Pańskiego - 8 stycznia
Środa Popielcowa - 22 lutego
Wielkanoc - 8 kwietnia
Wniebowstąpienie - 20 maja
Zesłanie Ducha Świętego - 27 maja
Ciała i Krwi Pańskiej - 7 czerwca
Najśw. Serca Pana Jezusa - 15 czerwca
Chrystusa Króla Wszechświata - 25 listopada

CZYTANIA NIEDZIELNE ROK B
CZYTANIA W DNI POWSZEDNIE ROK II

WYKAZ SKRÓTÓW

Adw. – Adwent
Agenda – Agenda liturgiczna diecezji opolskiej, Opole 1985
ALDR – Agenda liturgiczna diecezji rzeszowskiej
Ap. – Apostoł
B – Biskup
bł. – błogosławiony
czyt. – czytanie mszalne
D – Doktor Kościoła
Diak. – diakon
Dz. – dziewica
K – Kapłan
Kal. Rz. – Kalendarz Rzymski
kol. – kolekta
Kompl. – Kompleta
LG – Liturgia Godzin
LM – Lekcjonarz Mszalny
M – Męczennik
ME – Modlitwa Eucharystyczna
MR – Mszał Rzymski
M p. (+) – Dozwolona jest msza pogrzebowa
M p. (-) – Zabronione są wszystkie msze żałobne, także pogrzebowa
Nar. P. – Narodzenie Pańskie
Nieszp. – Nieszpory
Niedz. – Niedziele
niedz. – niedzielne
OB – Obrzędy błogosławieństw, t. 1-2, Katowice 1994
Of. – Oficjum
Of. niedz. Adw. – Oficjum niedzieli okresu Adwentu
Of. niedz. Nar. P. – Oficjum niedzieli okresu Narodzenia Pańskiego
Of. niedz. Wlk. – Oficjum niedzieli okresu Wielkanocnego
Of. niedz. WP – Oficjum niedzieli okresu Wielkiego Postu
Of. niedz. zw. – Oficjum niedzieli okresu zwykłego
Of. powsz. Adw. – Oficjum dnia powszedniego okresu Adwentu
Of. powsz. Nar. P – Oficjum dnia powszedniego okresu Narodzenia Pańskiego
Of. powsz. Wlk. – Oficjum dnia powszedniego okresu Wielkanocnego
Of. powsz. WP – Oficjum dnia powszedniego okresu Wielkiego Postu
Of. powsz. zw. – Oficjum dnia powszedniego okresu zwykłego
Of. św. – Oficjum święta
Of. ur. – Oficjum uroczystości
Of. wł. – Oficjum własne
Of. wsp. – Oficjum wspomnienia
Okr. – okres
ONRLiK – Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza
Op. – opat
OWMR – Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
P. Czw. – Pierwszy Czwartek miesiąca
P. Pt. – Pierwszy Piątek miesiąca
P. Sob. – Pierwsza Sobota miesiąca
P – Papież
Past. – Pasterz
Pref. – Prefacja
Pust. – Pustelnik
św. – święto, święty
tydz. – tydzień
ur. – uroczystość
wł. – własny, własna
wot. – wotywna
WSP. – Wspomnienie obowiązkowe
wsp. taj. dnia – wspomnienie tajemnicy dnia w ME
Wsp. dow. – wspomnienie dowolne
wspl. – wspólny, wspólna
Z – Zakonnik
† – Obowiązek odprawiania Mszy św. za parafian

DNI LITURGICZNE
ułożone według porządku pierwszeństwa
I
1. Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
2. Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie Pańskie i Zesłanie Ducha Świętego, Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkanocy, Środa Popielcowa.
Dni powszednie Wielkiego Tygodnia, od poniedziałku do czwartku włącznie.
Dzień Zaduszny.
Dni w czasie oktawy Wielkanocnej.
3. Uroczystości Pańskie, Najśw. Maryi Panny i Świętych, wpisane do kalendarza powszechnego.
4. Uroczystości własne, mianowicie:
a) uroczystość głównego patrona miejsca czyli miejscowości albo miasta,
b) uroczystość Poświęcenia i rocznica Poświęcenia własnego kościoła,
c) uroczystość Tytułu własnego kościoła,
d) uroczystość albo Tytułu, albo Założyciela, albo głównego Patrona Zakonu lub Zgromadzenia.

II
5. Święta Pańskie wpisane do kalendarza powszechnego.
6. Niedziele okresu Bożego Narodzenia i niedziele „w ciągu roku” („per annum”).
7. Święta Najśw. Maryi Panny i Świętych kalendarza powszechnego.
8. Święta własne, mianowicie:
a) Święto głównego Patrona diecezji ,
b) Święto rocznicy Poświęcenia kościoła katedralnego,
c) Święto głównego Patrona kraju albo prowincji, narodu, większego terytorium1,
d) Święto Tytułu, Założyciela, Głównego Patrona Zakonu lub Zgromadzenia i prowincji zakonnej, z zachowaniem przepisów, n. 4,
e) Inne święta własne jakiegoś kościoła,
f) Inne święta wpisane do kalendarza jakiejś diecezji lub Zakonu albo Zgromadzenia.
9. Dni powszednie Adwentu od dnia 17 do 24 grudnia włącznie. Dni w czasie oktawy Bożego Narodzenia. Dni powszednie Wielkiego Postu.

III
10. Wspomnienia obowiązkowe kalendarza powszechnego.
11. Wspomnienia obowiązkowe własne, mianowicie:
a) wspomnienie drugorzędnego Patrona miejsca, diecezji, kraju albo prowincji, większego terytorium, Zakonu lub Kongregacji oraz prowincji zakonnej,
b) inne wspomnienia obowiązkowe własne jakiegoś kościoła,
c) inne wspomnienia obowiązkowe wpisane do kalendarza jakiejś diecezji, albo Zakonu lub Zgromadzenia.
12. Wspomnienia dowolne, które jednak – mianowicie w szczególny sposób opisane we Wprowadzeniu do Mszału i Brewiarza – mogą być także w dniach, o których w n. 9.
W ten sposób jak wspomnienia dowolne mogą być obchodzone wspomnienia obowiązkowe, które przypadkowo wypadają w dni powszednie Wielkiego Postu.
13. Dni powszednie Adwentu aż do 16 grudnia włącznie. Dni powszednie okresu Bożego Narodzenia od dnia 2 stycznia do soboty po Objawieniu.
Dni powszednie okresu wielkanocnego od poniedziałku po oktawie Wielkanocy do soboty przed Zielonymi Świętami włącznie.
Dni powszednie w ciągu roku (per annum).

ZBIEŻNOŚĆ DNI LITURGICZNYCH

1. Jeżeli w tym samym dniu wypada kilka obchodów, odprawia się o tym, który w tabeli wyżej podanej zajmuje wyższe miejsce (Kal. Rz. 60), z zachowaniem tego, co niżej w p. 2.
2. Należy przenieść obchody własne Świętych, które w tym samym dniu spotykają się z obchodami powszechnymi na-wet niższego stopnia; chyba że z powodów duszpasterskich należy dać pierwszeństwo obchodowi własnemu.
Obchody, które również znajdują się w kalendarzu powszechnym, wpisuje się do kalendarza własnego w tym samym dniu, zmieniwszy jedynie, jeśli to potrzebne, stopień obchodu.
Te same zasady stosuje się przy wpisywaniu obchodów własnych jakiegoś kościoła w kalendarzu diecezjalnym lub za-konnym (Kal. Rz. 56, c, d, e).
3. Jeżeli w którymś roku natrafia na przeszkodę uroczystość, przenosi się ją na najbliższy dzień wolny od dni określonych w tablicy pierwszeństwa pod nn. 1-8 (Kal. Rz. 60).
„Ze względu na swoje szczególne znaczenie niedziela ustępuje tylko uroczystościom oraz świętom Pańskim; niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami Pańskimi i wszystkimi uroczystościami. Uroczystości wypadające na te nie-dziele przenosi się na następujący poniedziałek, chyba, że zbieżność zachodzi w Niedzielę Palmową albo w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego” (Dekret Kongr. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakram. o wprowadzeniu zmiany w nr 5 (ONR-LiK, 5). Inne obchody natrafiające na przeszkodę w danym roku opuszcza się (Kal. Rz. 60).
4. Jeżeli zaś tego samego dnia należałoby odprawiać Nieszpory na dzień bieżący i I Nieszpory z dnia następnego, to pierwszeństwo mają Nieszpory tego obchodu, który w tabeli dni liturgicznych zajmuje wyższe miejsce; w wypadku zaś równowagi, Nieszpory dnia bieżącego (Kal. Rz. 61).

ZASADY WYBORU MODLITWY EUCHARYSTYCZNEJ

1. Pierwszą Modlitwę Eucharystyczną czyli Kanon Rzymski można odmawiać zawsze, a zwłaszcza w dni mające własne „Zjednoczeni” lub „Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę” oraz w święta Apostołów i Świętych, których imiona wspomina się w tekście Modlitwy.
2. Druga Modlitwa Eucharystyczna zalecana jest w dni powszednie i w specjalnych okolicznościach. Ma ona wprawdzie własną prefację, ale można ją odmawiać i z innymi prefacjami, z tymi zwłaszcza, które ujmują tajemnicę zbawienia
w sposób syntetyczny, np. z prefacjami na niedziele zwykłe lub z prefacjami na dni powszednie.
3. Trzecią Modlitwę Eucharystyczną zaleca się stosować w niedziele i święta. Można ją odmawiać z każdą prefacją.
4. Czwarta Modlitwa Eucharystyczna ma prefację niezmienną. NIE WOLNO JEJ UŻYWAĆ Z INNYMI PREFACJAMI NIŻ WŁASNA. Można się nią posłużyć tylko wtedy, gdy Msza św. nie ma własnej prefacji.
Podobne zasady jak w punkcie d) odnoszą się do Piątej Modlitwy Eucharystycznej.
5. Dwie modlitwy Eucharystyczne o Tajemnicy Pojednania można odmawiać we Mszach Wielkiego Postu, o Krzyżu Świętym,
o pojednaniu itp. Każda z nich ma własną prefację w mszale, ale można ich używać ze wszystkimi prefacjami, które tematycznie zgadzają się z treścią Modlitw Eucharystycznych o tajemnicy pojednania.

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
w trzeci piątek miesiąca

Proponujemy, by w Diecezji Rzeszowskiej w trzecie piątki miesiąca odprawić Mszę św. wotywną o Miłosierdziu Bożym (jeżeli przepisy liturgiczne dopuszczają taką możliwość) oraz odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Bierzmowanie odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca na Mszy św. o 19.00 (V-IX) lub o 18.00 (od X-IV).

Uwagi:
1. Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w świadectwo, że zostali przygotowani do przyjęcia tego sakramentu oraz w kartkę do Bierzmowania, zgłaszają się w zakrystii w Farze Rzeszowskiej na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.
2. Kartę do Bierzmowania wydaje sam ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.
3. KANDYDACI WRAZ ZE ŚWIADKAMI POWINNI SIĘ WYSPOWIADAĆ, ZANIM PRZYJDĄ NA MIEJSCE UDZIELANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.
4. Sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy św., podczas której bierzmowani i świadkowie przystępują do Komunii św.
5. Po bierzmowaniu parafia Farna w Rzeszowie dokonuje zapisu w księdze bierzmowanych i przesyła świadectwa bierzmowania parafiom, które je wystawiły. Na tych parafiach spoczywa obowiązek przesłania wiadomości do parafii chrztu osób bierzmowanych.

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Na przygotowanie bezpośredniego do sakramentu małżeństwa w Diecezji Rzeszowskiej składa się katechizacja przedślubną i 3 spotkania w Poradni Rodzinnej.
Katechizacja przedślubna odbywa się w formie trzech katechez przedślubnych prowadzonych przy wybranych parafiach, w formie Dnia Skupienia dla Narzeczonych lub Rekolekcji dla Narzeczonych prowadzonych w Domu Rekolekcyjnym.
Narzeczeni zgłaszający się na w/w przygotowanie powinni mieć już ukończoną katechizację przedmałżeńską (tzw. „kurs przedmałżeński”).
Więcej informacji na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin w Rzeszowie:
http://www.rodzina.rzeszow.pl/index.php/katechezy-przedlubne.html
Terminarz Dni Skupienia dla Narzeczonych Dom Rekolekcyjny w Rzeszowie; ul. Dębicka 62 (do lipca 2012):

26-27 listopada 2011
14-15 stycznia 2012
18-19 lutego 2012
17-18 marca 2012
21-22 kwietnia 2012
12-13 maja 2012
26-27 maja 2012
16-17 czerwca 2012
30 czerwca – 1 lipca 2012
8-9 lipca 2012
Rekolekcje rozpoczynają się w sobotę o godz9.00, zakończenie w niedzielę ok. godz. 14.00.
Zapisy wyłącznie telefonicznie: pon.-pt. 9.00-11.00;
P. mgr Barbara Wiater, tel. 693 205 400

PRZEPISY O ODPUSTACH

I
Kan. 992 – Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu pewnych określonych warunków, przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa i świętych.
Kan. 993 – Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości.
Kan. 994 – Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa.
Kan. 995 – § 1. Oprócz najwyższej władzy kościelnej, tylko ci mogą udzielać odpustów, którym tę władzę przyznaje prawo albo udziela jej Biskup Rzymski.
§ 2. Żadna władza, poza Biskupem Rzymskim, nie może przekazywać innym władzy udzielania odpustów, chyba że zostało jej to wyraźnie przyznane przez Stolicę Apostolską.
Kan. 996 – § 1. Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności.
§ 2. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzemieniem udzielenia.
Kan. 997 – Co do udzielania i praktyki odpustów, należy ponadto zachowywać inne przepisy, zawarte w specjalnych usta-wach kościelnych.

II
Odpusty zupełne, które można zyskać codziennie.

1. Za odprawienie adoracji Najśw. Sakramentu przez pół godziny. Natomiast za nawiedzenie Najśw. Sakramentu – odpust cząstkowy. – Sposób adoracji nie jest określony, ani nie ma warunku, by Najśw. Sakrament był wystawiony.
2. Za pobożne czytanie Pisma św. przez pół godziny z należy-tym szacunkiem dla Słowa Bożego i traktowanie tej czynności jako czytanie duchowne.
Za każdorazowe czytanie Pisma św. pod tymi samymi warunkami, ale przez krótszy okres – odpust cząstkowy.
3. Za odprawianie Drogi Krzyżowej.
Warunki:
a) Odprawić trzeba to nabożeństwo w miejscu, gdzie jest prawnie założona Droga Krzyżowa.
b) Trzeba rozmyślać Mękę Pana Jezusa (nie ma konieczności, by treścią rozmyślania były poszczególne stacje).
c) Trzeba przechodzić od jednej stacji do drugiej. Jeśli Drogę Krzyżową odprawia się publicznie i trudno wszystkim obecnym przechodzić do stacji, bez wywoływania zamieszania, wystarczy, gdy do stacji przechodzi przewodniczący, a inni wierni pozostają na swoim miejscu (nie ma obowiązku powstawania i klękania przy każdej stacji).
Kto w ten sposób z powodu słusznej przeszkody, np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp. nie może odprawić Drogi Krzyżowej według podanych wyżej warunków, zyska odpust zupełny, jeżeli przynajmniej przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu lub rozważaniu Męki Pana Jezusa.
4. Za odmówienie cząstki różańca (czyli 5 dziesiątków)
w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu pobożnym.
Inne warunki:
a) Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy.
b) Do modlitwy ustnej dodać trzeba rozmyślanie tajemnic różańcowych.
c) Przy publicznym odmawianiu różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego zwyczaju w danej miejscowości, natomiast w prywatnym odmawianiu różańca wystarczy, by z modlitwą ustną łączyć rozważanie danej tajemnicy.

(Inne odpusty zaznaczone są w rubryceli-kalendarzu)

III
Odpusty cząstkowe

1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeżeli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia, wznosi myśl do Boga z pokorną ufnością, dodając jakiś akt strzelisty, chociażby tylko w myśli.
2. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeżeli powodowany motywem wiary, przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście albo ze swoich dóbr.
a) Są obdarzone odpustem cząstkowym wszelkie „uczynki miłosierne co do duszy i do ciała”. Chodzi więc o wszelką pomoc potrzebującym (nie muszą to być katolicy), wykonywana z pobudek wiary katolickiej, nie wystarczy tylko naturalne współczucie, chęć uwolnienia się od natręctwa, pozyskania uznania itp.
b) Bliźni musi być w potrzebie, tzn. potrzebuje pomocy ze strony innych osób.
c) Pomagający katolik czyni to osobiście, przez swą czynność albo pomaga ze swoich dóbr.
3. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, gdy w duchu pokuty powstrzymuje się od rzeczy godziwej a sobie przyjemnej.
Warunkiem uzyskania tego odpustu jest odmówienie sobie,
w duchu umartwienia czegoś, co jest dla danej osoby przyjemne, a co samo w sobie jest godziwe albo przynajmniej obojętne pod względem moralnym. – Musi być intencja u katolika, tzn. chęć praktykowania chrześcijańskiego umartwienia.

IV
Niektóre modlitwy i praktyki pobożne
obdarzone odpustami cząstkowymi:

– Wzbudzenie w sobie aktów wiary, nadziei i miłości,
– przyjęcie Komunii św. duchowej,
– uczenie się albo nauczanie katechizmu,
– uczestniczenie w nowennie odprawianej publicznie przed uroczystością Bożego Narodzenia, Zesłania Ducha Świętego, Niepok. Poczęcia NMP,
– odprawianie rozmyślania,
– odprawianie skupienia miesięcznego (rekolekcji miesięcznych),
– przeżegnanie się z wymówieniem słów: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen,
– odmówienie Anioł Pański (3 wezwania, 3 Zdrowaś, wezwanie i modlitwa), a w czasie wielkanocnym Regina caeli,
– za odmówienie:
„Duszo Chrystusowa”
„Wierzę w Boga”
Ps 129 „De profundis”
Litanii zatwierdzonej dla całego Kościoła
„Memorare” (Pomnij)
„Requiem aeternam” (Wieczny odpoczynek)
„Salve Regina”
„Pod Twoją obronę”
„Veni, Sancte Spiritus”.
Członkowie Bractwa Różańcowego oraz Żywego Różańca mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny w następujące dni roku:
1) Bożego Narodzenia
2) Zmartwychwstania Pańskiego
3) Zwiastowania Pańskiego
4) Wniebowzięcia NMP
5) Matki Bożej Różańcowej
6) Niepokalanego Poczęcia NMP
7) Ofiarowanie Pana Jezusa
(Analecta Ordinis Praedicatorum 1967, s. 309).

PRZEPISY POSTNE

1. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje:
a) we wszystkie piątki w roku,
b) w Środę Popielcową.
c) 24 grudnia zachęca się, aby nie spożywać mięsa,
Nie ma obowiązku wstrzemięźliwości jeżeli w piątek wypadnie uroczystość.

2. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych i zachowanie postu ilościowego:
a) w Środę Popielcową,
b) w Wielki Piątek.
Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post ścisły tych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60-tego.

Wolni są od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki:
a) Wszyscy, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane kościelne przepisy postne,
b) Wszyscy, którzy nie mają możliwości wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia.
Dyspensa nie dotyczy Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku.
Wierni korzystający z dyspensy powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego oraz złożyć drobną ofiarę do skarbonki z napisem „Jałmużna postna”, albo częściej spełniać uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego.

Uwaga!
Przepisy postne należy przypominać wiernym w ostatnią niedzielę przed Środą Popielcową.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE obowiązujące w Polsce

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

WYKŁADNIA DLA IV PRZYKAZANIA

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.
– Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
– Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.
– Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową.
– Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia.
– Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.
– Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.

OBOWIĄZEK ODPRAWIANIA MSZY ŚW. ZA PARAFIAN

Na mocy kan. 534 nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego proboszcz parafii obowiązany jest odprawić Mszę św. za powierzony sobie lud:
1) we wszystkie niedziele roku,
2) w święta nakazane we własnej diecezji.
Jeżeli w jakimś dniu proboszcz nie może ich odprawić wsku-tek uznanej przez prawo przeszkody, winien tego dokonać w te same dni przez kogoś innego albo w innym dniu osobiście.
Ponadto proboszcz, który nie uczynił zadość obowiązkowi odprawiania za parafian, powinien jak najszybciej odprawić tyle Mszy św. za wiernych, ile opuścił.
Dni, w których należy odprawić mszę św. za parafian w Kalendarzy liturgicznym zostały oznaczone symbolem: [†]

ŚWIĘTA NAKAZANE W DIECEZJI

Zgodnie z kan. 1246 KPK i prawem zwyczajowym świętami nakazanymi w diecezji są:
a) Boże Narodzenie,
b) Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
c) Objawienie Pańskie,
d) Wniebowstąpienie Pańskie,
e) Ciała i Krwi Pańskiej,
f) Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny,
g) Wszystkich Świętych.
W powyższe święta, a także w dni 26 grudnia, 2 lutego, Poniedziałek Wielkanocny i w Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła, należy zachować porządek świąteczny Mszy św. i nabożeństw, a wiernych zachęcić, aby jeśli tylko mogą, brali udział we Mszy św. Uroczystą Mszę św. należy w te dni odprawiać wieczorem.

JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE 2011 R.

50 lecie święceń kapłańskich

1. ks. Antoni BIESZCZAD
2. ks. Eugeniusz MIŁOŚ
3. ks. Andrzej MUCHA

25 lecie święceń kapłańskich

1. ks. Jan BROŃSKI
2. ks. Marian CEBULA
3. ks. Marek CESARZ
4. ks. Jerzy GAJDA
5. ks. Zbigniew GARGAŚ
6. ks. Bogdan JANIK
7. ks. Jan KRYNICKI
8. ks. Józef KULA
9. ks. Piotr KUŹNIAR
10. ks. Marek ŁĄCZKOWSKI
11. ks. Józef OBŁOJ
12. ks. Jerzy PARADYSZ
13. ks. Stanisław RUSZEL
14. ks. Wacław ŚLIWA
15. ks. Krzysztof TOMKIEWICZ
16. ks. Jan WNĘK

ADORACJE I DNI SKUPIENIA DLA KAPŁANÓW

Usilnie prosimy wszystkich kapłanów diecezji, aby w każdym miesiącu gromadzili się na adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracje odbywać się będą w kolejnych parafiach dekanatu, a do udziału w nich warto zaprosić również wiernych świeckich.

Wielkopostny dzień skupienia:

25 lutego 2012:
godz. 10.00 – Sędziszów Młp. – Ojcowie Kapucyni
godz. 14.00 – Dębowiec – Księża Saletyni

27 lutego 2012:
godz. 15.00 – Rzeszów – WSD
godz. 19.00 – Rzeszów – WSD