29 Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 4-13 sierpnia 2006 r. - PRZEWODNIK

PRZEWODNIK PIELGRZYMA
Pielgrzymka wyrusza 4 VIII
z Rzeszowa - Fary
Przychodzi na Jasną Górę 13 VIII

Pragniemy, by Rzeszowska Pielgrzymka była czytelnym znakiem wspólnoty wędrującego Kościo-ła i zasługiwała na miano „rekolekcji w drodze”. Każdy dzień będzie zawierał inny materiał duchowy umożliwiający przeżycie religijne przez pełne uczestnictwo we Mszy św., rozważania poranne, konferencje, dyskusje, modlitwy, skupienie śpiew itp. Podczas marszu i na postojach będzie możliwy indywidualny kontakt z duszpasterzem. Wskazane jest, aby do sakramentu pokuty przystąpić przed wyruszeniem Pielgrzymki.

Wszyscy uczestnicy Pielgrzymki są odpowiedzialni za:
- wymianę duchowych wartości wewnątrz grupy i ze spotkanymi ludźmi,
- wobec wszystkich ludzi kierujemy się Chrystuso-wym przykazaniem miłości. Pielgrzymi mówią do siebie przez „siostra”, „brat”,
- tworzenie atmosfery braterstwa, radości i bezinte-resownej pomocy,
- zachowanie porządku i bezpieczeństwa na drodze, czystości na postojach,
- rozwijanie i kontynuację pielgrzymkowych tradycji (spotkania parafialne, środowiskowe, kontakt osobi-sty i korespondencyjny, wzajemna łączność w modli-twie).

WSKAZÓWKI DLA PIELGRZYMA

1. Pielgrzymka ma charakter pokutny dlatego:
a) zakazuje się palenia papierosów, picia wszelkich napojów alkoholowych oraz odłączania się od grupy w czasie marszu,
b) zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i męż-czyzn w jednym pomieszczeniu,
c) obowiązuje bezwzględnie strój skromny.
2. Na noclegi przychodzimy razem. Po kolacji za-chowujemy ciszę, aby nie przeszkadzać innym
w wypoczynku. Cisza nocna od godz. 22.00. Wobec gospodarzy nie mamy wymagań i swoim zachowaniem dajemy dobre świadectwo o piel-grzymach.
3. Uczestnicy pielgrzymki poniżej 18 roku życia powinni uzyskać zgodę Rodziców i pielgrzymo-wać pod okiem dorosłych opiekunów (innych pielgrzymów) oraz posiadać pisemną zgodę ro-dziców na podjęcie leczenia w razie stwierdzenia takiej konieczności przez lekarza.
4. Pielgrzym ma obowiązek w czasie pielgrzymki posiadać widoczny identyfikator odpowiadający danej grupie.
5. Każdy Pielgrzym przed wyruszeniem w drogę zgłasza swój udział w Pielgrzymce swojemu
Ks. Proboszczowi i przedstawia organizującemu dokument takiego zgłoszenia,
6. Służbę porządkowych w czasie pielgrzymki mogą pełnić osoby, które ukończyły 18 lat i przeszły szkolenie z uzyskaniem zaświadczenia,
7. Pielgrzymi, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeń-stwa na rozpoczęcie Pielgrzymki, załatwiają wszystkie sprawy z tym związane we własnej para-fii i dostarczają Licencję wystawioną na Parafię Rzeszów-Fara. Spotkanie dla tych osób odbędzie się 9 lipca 2006 o godz. 14.00. w parafii Św. Pel-czara, ul. Lwowska 46 (obok cmentarza)
8. Wszelkich innych informacji na temat Pielgrzym-ki udzielają organizujący poszczególne Grupy.

Zabieramy ze sobą:
1. Dokumenty tożsamości: dowód osobisty, legity-macja szkolna, identyfikator pielgrzyma.
2. Strój praktyczny (wygodne, rozchodzone buty, coś od deszczu, bielizna, skarpetki w kilku kompletach, czapeczka lub kapelusz od słońca).
3. Chlebak, albo torba na ramię z prowiantem na cały dzień, bidon lub termos, nóż, łyżka, kubek.
4. Śpiwór lub gruby koc (każda sztuka bagażu musi być dobrze zapakowana, zabezpieczona przed deszczem).
5. Każdy pielgrzym powinien posiadać karimatę.
Wyżywienie:
1. Przestrzegamy przed nabywaniem żywności z przypadkowych źródeł i picia wody bez upewnienia się o jej zdatności.
2. Nie należy jeść lodów - są one bowiem najczęstszą przyczyną zatruć żołądkowych.
3. Bezinteresowna gościnność musi być traktowana ze szczególną wdzięcznością,
4. Należy zaopatrzyć się w trwałe kaloryczne produkty spożywcze (konserwy),
5. Organizatorzy zapewniają chleb i herbatę na trasie pielgrzymki.

Transport:
Każda grupa posiada do dyspozycji samochód ciężarowy przewożący bagaże. Samochody prywatne nie będą mogły towarzyszyć Pielgrzymce (wyjątek – samochody zgłoszone i pozostające do dyspozycji kierownictwa).

Wskazania Służby Zdrowia:
Zabieramy ze sobą bandaże, talk, spirytus salicy-lowy, krem oraz stale używane leki i nosimy je
w czasie drogi. Każdy Pątnik w miarę możliwości opatruje sam siebie i pomaga najbliższym. W cięż-kich przypadkach należy zgłosić się do punktu sanitarnego.
W przypadkach niedyspozycji fizycznej można uzyskać zgodę od ks. Przewodnika lub lekarza na opuszczenie grupy i jazdę samochodem.
Samowolne opuszczanie grupy może pozbawić Pielgrzyma oznak pielgrzymkowych i wyłączenia ze wspólnoty Pielgrzymkowej.
Każdy pielgrzym powinien posiadać odpowiednie dokumenty potrzebne w razie korzystania ze szpitala poza naszym województwem (pesel, a małoletni zgodę rodziców na podjęcie leczenia).

„SZCZÊŚÆ BOŻE”
Życzymy wiele radości duchowych w pielgrzymce.

INTENCJA OGÓLNA:
Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu,
Kościołowi i Ojczyźnie

HASŁO:
Królowo Polski – ślubujemy

KOLEJNOŚÆ GRUP
ORAZ PRZEWODNICY GRUP

Św. Urszula – Ks. Marek Jaworski
Bł. Karolina – Ks. Ryszard Tokarz
Św. Maksymilian – Ks. Marek Marchut
Św. Józef-Sebastian – Ks. Marek Kiełbasa
Św. Kinga – Ks. Marek Mijal
Św. Stanisław – Ks. Paweł Raczyński MS
Św. Jan z Dukli – Ks. Krzysztof Nogaj
Św. Albert – Ks. Stanisław Szcząchor
Św. Kazimierz – Ks. Tomasz Kozicki
Św. Barbara – Ks. Jacek Piróg
Św. Jadwiga – Ks. Mariusz Wawrzynek
Św. Andrzej – Ks. Piotr Szot
Św. Wojciech – Ks. Czesław Goraj

KOLEJNE DNI
29 RZESZOWSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI
Rzeszów – Jasna Góra 4–13 VIII 2006 r.

DZIEÑ 1
4 VIII – piątek – św. Jana Vianey
Rzeszów – Kamionka (32 km)

Dzisiaj na Jasnej Górze Msza św. o godz. 7.00
O błogosławieństwo Boże w pielgrzymce rzeszowskiej

Intencja dnia: Aby pielgrzymowanie pomogło nam bardziej umiłować Serce Pana Jezusa i bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła w Oj-czyźnie i diecezji.
Konferencja: Królowo Polski, przyrzekamy!
Postać: Błogosławieni małżonkowie Ludwik i Maria Beltrame Quattrocchi, którzy przeżyli zwykłe życie w niezwykły sposób
Nowenna: Obietnice Serca Bożego

RZESZÓW
Msza św. na rozpoczęcie Pielgrzymki godz. 6.30 na placu przed Farą

Formularz: O Matce Bożej Jasnogórskiej
Homilia: Bp Ordynariusz
Liturgia: Grupa Św. Urszuli

Wyjście – 8.30
Miłocin (5)

W Miłocinie na postój 15 minutowy, pozostaje sie-dem grup, a sześć idzie od Rudnej Wielkiej. Odpo-czywający w Miłocinie idą do Mrowli.

Rudna Wlk. (3) 11.00
Mrowla (3) 12.15
Bratkowice (4) – obiad wyjście 14.30

Z Bratkowic – kolejność jest następująca: Stani-sław, Urszula, Wojciech, Jan, Kinga, Józef, Andrzej, Karolina, Kazimierz, Albert, Jadwiga, Barbara, Mak-symilian. (Wyjście co 3 min.)

Konice (5) 16.10
Czarna (5) 17.30
Kamionka (7) 19.45

Noclegi:
Czarna Sędz. – Albert, Barbara, Jadwiga, Kazimierz,
Maksymilian
Krzywa – Andrzej
Piekiełko – Karolina
Ruda – Józef
Kamionka – Urszula, Kinga, Wojciech, Jan
Żdżary – Stanisław

Cisza nocna – 22.00

Na noclegu niczego nie żądaj, ale za wszystko dziękuj. Weź adres Gospodarzy.
DZIEÑ 2
5 VIII – sobota
Kamionka – Łączki Brzeskie (28 km)

Int.: Za osoby powołane do stanu duchownego i do życia konsekrowanego, aby umacniały swoją więź z Chrystusem i wiernie podejmowały służ-bę miłości wobec bliźniego.
K: „Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza, i jeżeli jaki program, to Ona”. JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU DZIŚ.
P: Rodzina Giany Berety Molla.
N: Obietnice Serca Bożego.

Gr. Urszuli, Kingi, Wojciecha, Jana (6.30), Stani-sława (6.40) wyruszają wg własnego programu.

Czarna krzyż 4.45
Czarna k-ł (2) 5.15
Kamionka – krzyżówka (5) 6.50
Ocieka (7)

Przed Mszą św. pamiętaj, że w kościele możesz się wyspowiadać i zachowaj post eucharystyczny (1 godz.)!!!

Ocieka ok. 9.00 Msza św. – adoracja

Formularz: O Chrystusie Najwyższym Kapłanie
H: Serce Jezusa gorejące ognisko miłości
L: Grupa bł. Karoliny
Po Mszy św. śniadanie – wyjście ok. 11.00

Kolejność grup: Karolina, Maksymilian, itd.
Wola Ociecka (4) 12.30
Przecław (7) 14.15

przerwa – obiad 15.30

Kolejność grup: Andrzej, Albert, Stanisław, Kinga, Józef, Wojciech, Kazimierz, Jan, Jadwiga, Maksymi-lian, Barbara, Urszula, Karolina (co 3 min.)

Podlesie (3) 16.45
Łączki Brzeskie – kościół (5) 18.15
Ruda (3) ok. 19.00

W Łączkach Brzeskich – Adoracja – Apel
godz. 20.30
Grupy św. Barbary, św. Urszuli

Noclegi:
Ruda: Andrzej, Albert, Stanisław, Kinga
Łączki Brzeskie: pozostałe grupy.
Poręby: Karolina

Cisza nocna – 22.00

Jutro niedziela, Dzień Pański.
Warto porozmawiać chwilę z gospodarzami, zapisać adres do korespondencji. Pamiętaj o postawie pielgrzy-ma.
DZIEÑ 3
6 VIII – niedziela
Łączki Brz. – Małec (24 km)

Na Jasnej Górze Msza św. o godz. 7.00
w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny

Int: Za Ojczyznę, aby dokonujące się w niej prze-miany przyczyniały się do odnowy moralnej,
a stanowione prawa zawsze broniły rodzinę
i pomagały w jej rozwoju.
K: Przyrzekamy strzec w każdej duszy polskiej daru łaski...
P: Bohaterska rodzina Ulmów
N: Obietnice Serca Bożego.

Grupa św. Urszuli – Godzinki w Kościele 5.45
Łączki k-ł. wyjście – 6.00
Ruda (3) 7.00
Ruda - polana (1) posiłek 7.45
Kolejność grup: tak jak przychodzą na śniadanie
Pień (8)

Msza św. to najważniejszy punkt każdego dnia – bądź na niej obecny i staraj się uczestniczyć w pełni! Post eucharystyczny! (1 godz.)

Msza św. ok. 10.15

Formularz: Święto Przemienienia Pańskiego
H: Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał.
L: Grupa św. Kazimierza
Wyjście – 10.45
Kolejność grup: Maksymilian i wg grafiku
wyjście ok. 12.00
Jamy – kościół (6) 13.30 – posiłek - wyjście 14.45
Małec (4) 16.00

Nabożeństwo za Ojczyznę ok. 16.30
Przygotowuje grupa św. Jana z Dukli

Uwaga! Kierowcy „sanitarek” z Jam przyjeżdżają jak najszybciej na polanę przed pierwszą grupą.
Wszystkich odwiedzających prosimy o dostosowa-nie się do służb porządkowych.

Po nabożeństwie rozprowadzenie grup na nocleg wg kolejności: Maksymilian, Urszula, Józef, Barbara, Albert, Jan, Wojciech, Kazimierz, Kinga, Stanisław. Równolegle: Andrzej, Karolina, Jadwiga

Noclegi:
Jamy – Jadwiga
Wola Wadowska – Karolina, Andrzej
Małec – Stanisław, Kinga
Zagrody – Jan, Kazimierz
Suchy Grunt – Maksymilian, Urszula
Zabrnie – Albert, Barbara
Brzezówka – Wojciech Dąbrowica – Józef

Cisza nocna – godz. 22.00

Podziel się darami z bliźnim!
DZIEÑ 4
7 VIII – poniedziałek
Małec – Nowy Korczyn (32 km)

Int: Za Caritas Diecezji i podejmujących dzieła miłosierdzia oraz wszystkich wspomagających te dzieła.
K: Dar życia uważać będziemy za najcenniejszy skarb Narodu.
P: Rodzina sługi Bożego Ciesielskiego.
N: Obietnice Serca Bożego.

Jamy wyjście 5.00
Małec k-ł. 6.00
Zabrnie (3) – śniadanie 7.10
Szczucin (5)

Bądź obecny na Mszy św. daj dobry przykład!
Podziękuj za to co otrzymałeś!

Msza św. godz. 8.45

Form: Wspomnienie Bł. Edmunda Bojanowskiego.
H: Serce Jezusa dobroci i miłości pełne.
L: Grupa Św. Stanisława.

przerwa - obiad wyjście 11.30
Kolejność grup: Kinga, Stanisław, Maksymilian, Wojciech, Barbara, Kazimierz, Karolina, Albert, Jan, Józef, Jadwiga, Urszula, Andrzej

Rataje Słupskie (5) 13.15
Błotnowola (8) - kolacja 16.30
Brzostków (2) 17.15
Pawłów (2) 18.00
Grotniki (2) 18.45
Nowy Korczyn (2) 19.15

Brzostków – Adoracja – Apel grupa św. Andrzeja

Noclegi:
Brzostków – Andrzej, Jadwiga, Jan, Józef
Pawłow – Albert, Karolina
Grotniki Małe – Barbara, Kazimierz
Grotniki Duże – Wojciech
Zamoście – Urszula
Nowy Korczyn – Kinga, Maksymilian, Stanisław

Cisza nocna godz. 22.00

DZIEÑ 5
8 VIII – wtorek
Nowy Korczyn – Chroberz (25 km)

Int: Za rodziny, aby miłość i nabożeństwo do Naj-św. Serca Pana Jezusa były źródłem życia, mi-łości
i wierności.
K: Przyrzekamy stać na straży małżeństwa.
P: Teściowa Biernacka.
N: Obietnice Serca Bożego.

Brzostków k-ł 5.30
Pawłów (2) 6.00
Grotniki (2) 7.00
Nowy Korczyn (2)

Msza św. godz. 8.00

Form: Wsp. Św. Dominika
H: Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino.
L: Grupa św. Maksymiliana

posiłek – wyjście 10.00

Kolejność grup: Kinga ... itd.
Strożyska (6,5) 12.00
Wiślica (6) 13.30 przerwa – obiad
Pod kościół idą grupy: Kinga, Stanisław, Jan, An-drzej. Pozostałe grupy na boisko obok szkoły.

Adoracja w kościele – Grupa św. Andrzeja
zakończona nabożeństwem

wyjście – 15.00
Kolejność grup: Kinga, Stanisław, Barbara, Józef, Jan, Wojciech, Jadwiga, Andrzej, Maksymilian, Kazimierz, Albert, Urszula, Karolina

Jurków (5) bez postoju
Niegosławice (4) – kolacja 18.00
Chroberz (4) 19.30

Noclegi:
Złota – Karolina
Nieprowice – Urszula, Albert, Kazimierz, Maksymilian
Rudawa – Andrzej
Chroberz – Wojciech, Jadwiga, Barbara, Jan, Józef
Wojsławice – Stanisław
Aleksandrów – Kinga

Cisza nocna – godz. 22.00

Uwaga! Na następny dzień (zabrać wyżywienie na cały dzień i mocne buty)

DZIEÑ 6
9 VIII – środa
Chroberz – Wodzisław (28 km)

Int: Za młodzież, aby życie swoje budowała na skale, którą jest Chrystus.
K: Przyrzekamy umacniać w rodzinach królowanie Jezusa Chrystusa...
P: Dramat rodziny Findyszów.
N: Obietnice Serca Bożego.

Nieprowice wyjście 5.15
Rudawa 5.25
Chroberz (4) 5.45
Kozubów (5)

W czasie Mszy św. jestem w pobliżu ołtarza, na wy-znaczonym miejscu i uczestniczę w pełni w Euchary-stii!

Msza św. – godz. 7.15

Form: Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża
H: Serce Jezusa w którym są wszystkie skarby mą-drości i umiejętności
L: Grupa św. Kingi

posiłek – wyjście – 9.00
Kolejność grup: Barbara, Józef, Albert, Andrzej, Urszula, Wojciech, Karolina, Kazimierz, Maksymi-lian, Jan, Kinga, Stanisław, Jadwiga

Sadek (6) 11.00
Polichno (3) przerwa na posiłek 13.00

Może trzeba podzielić się z bratem lub siostrą konser-wą!

Węchadłów (4) 14.30
Nawarzyc początek (7) posiłek 16.45
Nawarzyce kościół (3) 17.30

Noclegi:
Nawarzyce – Jadwiga, Stanisław, Kinga, Jan
Piotrkowice – Kazimierz, Wojciech, Karolina,
Urszula, Maksymilian, Andrzej
Laskowa – Albert
Wodzisław – Józef
Łany – Barbara

Adoracja w Nawarzycach godz. 20.00
grupa św. Stanisława zakończona Apelem

Uwaga – na gryzące psy !!!

Cisza nocna – godz. 22.00
DZIEÑ 7
10 VIII – czwartek
Wodzisław – Słupia (28 km)

Int: Za chorych, aby byli otoczeni miłością bliźnich,
a w Sercu Pana Jezusa znajdowali źródło życia
i świętości.
K: Przyrzekamy żyć w miłości i sprawiedliwości...
P: Serce Jezusa źródło życia i świętości.
N: Obietnice Serca Bożego.

Grupy śpiące w Nawarzycach przechodzą pierwsze,
i zatrzymują się na postój za Piotrkowicami, w tym czasie przechodzą grupy śpiące w Piotrkowicach
a po nich ruszają wypoczywający.

Nawarzyce k-ł wyjście 6.00
Piotrkowice (4) 7.00
Wodzisław (2)

W kościele spowiedź!

Msza św. – godz. 8.15

Form: Święto Św. Wawrzyńca Diak., M.
H: Serce Jezusa źródło życia i świętości
L: Grupa św. Alberta
przerwa – śniadanie
Wyjście 10.00 Wyjście rozpoczyna gr. Ka-zimierza...... kończą Kinga, Stanisław
Zielonka (3) Pozostają grupy: Stanisław i Kinga
Obiad - dalej pielgrzymują wg własnego grafiku 11.30
Grązów (7) 12.30
Sędziszów (4) przerwa - obiad

Adoracja w kościele: grupa św. Kazimierza

Wyjście 15.30
Kolejność Grup: Józef, Andrzej Albert, Jan, Barba-ra, Urszula, Maksymilian, Kazimierz, Wojciech, Ka-rolina, Jadwiga
Tarnawa (4) 17.15
Nowa Wieś (3) 18.00
Słupia (2) 18.30
Wywła (3,5) 20.00

Adoracja w Słupi św. Urszula i św. Barbara

Noclegi:
Tarnawa – Jadwiga Szałas – Karolina
Nowa Wieś – Wojciech, Kazimierz
Słupia – Urszula, Maksymilian, Albert, Barbara, Jan
Rawka – Andrzej Wielkopole – Józef
Wywła – Kinga, Stanisław

Cisza nocna – godz. 22.00

Na następny dzień zabieramy własne wyżywienie.

Uwaga! Kolejny dzień pielgrzymowania wypada
w piątek – dzień pokutny – P O S T !!!
DZIEÑ 8
11 VIII – piątek
Słupia – Lelów (29 km)

Int: Za naszych drogich zmarłych: krewnych, dusz-pasterzy, pielgrzymów i dobroczyńców.
K: Przyrzekamy stoczyć bój z wadami narodowymi.
P: Wywiad z Bogdanem Rymanowskim – mężem
i ojcem.
N: Obietnice Serca Bożego.

Tarnawa wyjście 5.00
Nowa Wieś (3) 5.30
Słupia (2) 6.00
Wywła (3,5)

Msza św. – godz. 7.00

Form: Wsp. św. Klary
H: Serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających
L: Grupa św. Józefa

przerwa - posiłek wyjście 8.45
Kolejność grup: Wojciech, Józef, Kazimierz, An-drzej, Karolina, Maksymilian, Albert, Jadwiga, Kin-ga, Stanisław, Barbara, Jan, Urszula.

Goleniowy (4) 10.15
Tęgobórz (6) 11.45
przerwa – posiłek 13.00
Nakło (6) 15.00
Paulinów (4) 16.30
Lelów (4) ok. 17.30

W Lelowie - nawiedzenie kościoła

Adoracja – Apel w Lelowie
grupa św. Maksymilian godz. 20.00

Staromieście (2) 19.00

Noclegi:
Turzyn – Kinga, Stanisław
Biała Wlk. – Urszula, Jan, Barbara
Lelów – Maksymilian, Albert, Karolina, Jadwiga
Staromieście – Andrzej, Kazimierz, Wojciech, Józef

Cisza nocna – godz. 22.00

Jutro przeprośka – może trzeba jeszcze coś naprawić!

DZIEÑ 9
12 VIII – sobota
Lelów – Olsztyn (25 km)

Int: Aby odnowienie Ślubów Jasnogórskich przy-czyniło się do nawrócenia grzeszników, do przemiany naszych serc, do pojednania w na-szych rodzinach i trwania mocno w wierze.
K: Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i su-mienności, pracowitości i oszczędności, wyrze-czenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej
P: Sanktuarium MB Królowej Rodzin w Ropczy-cach
N: Obietnice Serca Bożego.

Grupy śpiące przed Lelowem odpoczywają na Sta-romieściu

Lelów wyjście 5.30
Staromieście (2) 6.00
Bystrzanowice (6)

Msza św. – godz. 8.00

Form: Wot. o odpuszczenie grzechów
H: Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze..., krwawa ofiaro grzeszników..., włócznią przebite...
L: Grupa św. Barbara
przerwa – posiłek wyjście 9.45

Rozpoczyna grupa: Barbara... itd.

Apolonka (5) 11.15
Janów (3)
przerwa – posiłek 13.30

Nabożeństwo przebłagalne – godz. 13.45
przygotowuje grupa św. Wojciecha

wyjście 15.30
Kolejność grup: Stanisław, Kinga, Barbara, Albert, Wojciech, Józef, Karolina, Kazimierz, Urszula, Jan, Jadwiga, Andrzej, Maksymilian
Góra Pojednania (6) 17.00
Kotysów (4) ok. 18.00
Przymiłowice (2) 18.30
Kusięta (3) 19.15

Noclegi:
Zrębice – Maksymilian, Andrzej, Jadwiga
Kotysów – Karolina, Kazimierz
Przymiłowice – Jan, Urszula, Józef, Wojciech
Olsztyn – Albert
Kusięta – Barbara, Kinga, Stanisław

Cisza nocna – godz. 22.00 – to ostatni nocleg,
a pobudka wcześnie rano, jeszcze będzie ciemno, spakuj dobrze plecak.

Zakaz nocnych spacerów na zamek!!!
DZIEÑ 10
13 VIII – niedziela
Olsztyn – Jasna Góra (25 km)

Na Jasnej Górze o godz. 7.00 intencja Mszy św. Dziękczynna za szczęśliwe pielgrzymowanie

Int: Za wszystkich pielgrzymów, aby łaski otrzyma-ne w drodze do domu Matki były wykorzystane do trwania mocno w wierze.
K: Przyrzekamy szerzyć cześć i nabożeństwo do Bogarodzicy.
P: Sanktuarium Zawierzenia w Tarnowcu.

Zrębice wyjście 3.15
Kotysów (2) 3.45
Przymiłowice (2) 4.00
Olsztyn (2) 4.15
Kusięta (3) 4.45
Sorocko (5)
przerwa – posiłek 7.10

Kolejność grup: Barbara Jadwiga, Andrzej, Woj-ciech, Urszula, Karolina, Maksymilian, Józef, Kinga, Stanisław, Jan, Albert, Kazimierz

Częstochowa działki (7) 9.15
Jasna Góra (5)
powitanie pierwszej grupy 10.35
MSZA ŚWIÊTA NA SZCZYCIE
GODZ. 12.30

Po Mszy św. – rozwiązanie Pielgrzymki

Pamiętaj!
O odbiorze bagażu, na Jasnej Górze
O godzinie odjazdu autokaru.
O odbiorze bagażu w miejscu zapisu.
O spotkaniach grupy.